Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'sigeri
Türpreposition
Örnek Cümle
When youth is gone, some people look back upon that period of their life with sorrow and regret.
Gençlik geçince, bazı insanlar geriye dönüp yaşamlarının bu dönemine üzüntü ve pişmanlık ile bakarlar.

adjective

Türkçe'siarka,geri
Türadjective
Örnek Cümle
If the rich man hadn't paid the ransom at once, he wouldn't have got his son back alive.
Zengin adam fidyeyi derhal ödememiş olsaydı, oğlunu tekrar sağ olarak alamamış olacaktı.

adverb

Türkçe'sigeri
Türadverb
Örnek Cümle
Today there are some political scientists who would date the beginning of the cold war back to the early 1920s when the Soviets declared ideological war on western capital societies.
Bugün, soğuk savaşın başlangıcını, Sovyetlerin kapitalist batı toplumlarına karşı ideolojik savaş ilan ettiği 1920’lerin ilk yıllarına dayandıran bazı siyaset bilimciler bulunmaktadır.

verb

Türkçe'sidesteklemek
Türverb
Örnek Cümle
My brother will have come back from New York before we leave.
Biz ayrılmadan önce kardeşim New York'tan geri gelmiş olacak.

noun

Türkçe'siarka; sırt
Türnoun
Örnek Cümle
Some of the immediate symptoms of obesity include breathlessness, excessive sweating, snoring, difficulty sleeping and back pains.
Obezitenin bazı ani belirtileri, nefessizlik, aşırı terleme, horlama, uykuda güçlük ve sırt ağrılarını içermektedir.