Facebook

Sözlük

back

preposition

Türkçe'si geri
Tür preposition
Örnek Cümle
My brother will have come back from New York before we leave.
Biz ayrılmadan önce kardeşim New York'tan geri gelmiş olacak.

adjective

Türkçe'si arka,geri
Tür adjective
Örnek Cümle
Many scientists believe that the use of alternative energy sources will reduce carbon emissions and that will help hold back global warming.
Çoğu bilim adamı, alternatif enerji kaynaklarının karbon yayılımlarını azaltacağına ve bunun küresel ısınmayı durdurmaya yardım edeceğine inanmaktadır.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
Only through changes can we learn, but only through looking back at the past can we positively develop.
Sadece değişimler yoluyla öğrenebiliriz ancak sadece geçmişe bakma yoluyla olumlu bir şekilde gelişebiliriz.

noun

Türkçe'si arka; sırt
Tür noun
Örnek Cümle
Whenever governments use globalization to deny responsibility, democracy suffers another blow and prospects for growth in the developing countries are set back a little further.
Ne zaman ki hükümetler sorumluluktan kaçınmak için küreselleşmeyi kullanır, demokrasi bir darbe daha alır ve kalkınmakta olan ülkelerdeki büyüme ümitleri biraz daha geriye atılır.