Facebook

Sözlük

chemical

adjective

Türkçe'si kimyasal
Tür adjective
Örnek Cümle
Careful measurements have shown that both the chemical structure and the amount of DNA in similar kinds of cells remain the same from generation to generation.
Dikkatli ölçümler, benzer tür hücrelerde DNA'nırı hem kimyasal yapısının hem de miktarının kuşaktan kuşağa aynı kaldığını göstermektedir.

noun

Türkçe'si kimyasal madde
Tür noun
Örnek Cümle
Recent studies have shown that almost all chemical reactions that take place in living organisms are catalysed by protein molecules.
Son araştırmalar , canlılarda oluşan kimyasal tepkimelerin hemen hemen tümünün, protein molekülleri tarafından katalizlediğini göstermiştir.