Facebook

Sözlük

emotional

adjective

Türkçe'siduygusal,hissi
Türadjective
Örnek Cümle
The recording of data may be subject to emotional interference and should be carefully checked.
Verilerin kaydedilmesinde duygular işe karışabilir, bu nedenle konu dikkatle denetlenmelidir.