Facebook

Sözlük

forever

adverb

Türkçe'sidaima,sonsuza kadar
Türadverb
Örnek Cümle
In ancient Greece, in opposition to Heraclitus who claimed that nothing is permanent, Xenophanes asserted that the universe is a solid, immovable mass forever the same.
Eski Yunanda, hiçbir şeyin daimi olmadığını iddia eden Heraklitos'a karşı Ksenofanes, evrenin ebediyen aynı kalan hareketsiz, katı bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.