Facebook

Sözlük

hurt

adjective

Türkçe'siyaralanmış, incinmiş
Türadjective
Örnek Cümle
Since the British Factories Act of 1961 does notgive an explicit statutory definition of the term accident, the courts have defined 'accident' as any unintended and unexpected occurrence which produces hurt or loss.
1961 İngiliz Fabrikalar Yasası 'kaza' sözcüğünün açık bir mevzuat tanımını vermediği için, mahkemeler, 'kaza'yı, zarara veya kayba yol açan kasıtsız ve beklenmedik bir olay olarak tanımlamışlardır.

verb

Türkçe'siyaralamak, acımak
Türverb
Örnek Cümle
They could have won the football match, but John hurt his ankle.
Futbol maçını kazanabilirlerdi, ama John bileğini incitti.

Alternatif öneriler:

hurtfulunhurt