Facebook

Sözlük

influence

verb

Türkçe'sietkilemek
Türverb
Örnek Cümle
Pressure groups are informal political institutionswhich, just like parties, seek to influence thedecision-making process.
Baskı grupları, karar alma sürecini, tıpkı partiler gibi etkilemek için çaba gösteren gayri resmî siyasal kuruluşlardır.

noun

Türkçe'sietki
Türnoun
Örnek Cümle
The great works of Latin literature have exerted apotent influence on European thought and literarytaste through the centuries and still form animportant element in our common culture.
Latin edebiyatının büyük eserleri, yüzyıllar boyunca, Avrupa düşüncesi ve edebi zevki üzerinde güçlü bir etki yapmıştır ve hâlâ ortak kültürümüzün önemli bir öğesini oluşturmaktadır.