Facebook

Sözlük

outside

preposition

Türkçe'sidışarda,dışında
Türpreposition
Örnek Cümle
Radioactive substances released into the environment may give off y-rays, which affect the tissues outside the body, or they may produce B-rays, which only penetrate a few cell layers, and so are only effective when actually on, or in, the body.
Çevreye yayılan radyoaktif maddeler, vücudun dışındaki dokuları etkileyen Gama ışınları saçarlar ya da birkaç doku katmanına işleyebilen ve böylece yalnızca vücudun gerçekte tam üstünde ya da içindeyken etkili olabilin b - ışınları yayabilir­ler.

adjective

Türkçe'sidış,dışarda
Türadjective
Örnek Cümle
In Latin America and Eastern Europe, where interventional methods in the past were put into effect most susterely, it is governments, not outside economists, that today speak most favourably in support of market economics.
Geçmişte müdaheleci yöntemlerin en sert şekilde uygulamaya konulduğu Latin Amerika’da ve doğu Avrupa’da, bugün pazar ekonomisi lehinde en olumlu konuşanlar yabancı ekonomistler değil, hükümetlerdir.

noun

Türkçe'sidışı, dış yüzeyi
Türnoun
Örnek Cümle
Edgar Allan Poe was the first American author to be widely read outside the USA as well.
Edgar Allan Poe, ABD dışında da yaygın olarak okunan ilk Amerikalı yazardı.

Alternatif öneriler:

outside ofoutsider