Facebook

Sözlük

shape

verb

Türkçe'si şekillendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
According to one theory, the first epics took shape from the scattered work of various unknown poets, and through accretion these early EPISODES were gradually molded into a unified whole and an ordered sequence.
Bir kurama göre ilk destanlar bilinmeyen çeşitli ozanların dağınık yapıtlarından oluşmuştur ve birikim yoluyla bu ilk öyküler giderek tek bir bütün ve sıralı bir düzen biçimine getirilmiştir.

noun

Türkçe'si şekil,biçim
Tür noun
Örnek Cümle
Solids have a definite volume and shape, liquids have a definite volume but no shape; the latter take on the shape of the container in which they rest.
Katıların belli bir hacim ve biçimi vardır, sıvıların belli bir hacmi vardır ama belli biçimleri yoktur; bu sonuncular, içinde bulundukları kabın biçimini alırlar.