Facebook

Sözlük

significant

adjective

Türkçe'si önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
Most sociologists maintain that the most significant element of culture that we must learn are values, norms of conduct and social roles.
Çoğu sosyolog, öğrenmemiz gereken en önemli kültür öğelerinin değerler, davranış normları ve, toplumsal roller olduğunu ileri sürer.