Facebook

Sözlük

still

adjective

Türkçe'sihareketsiz, durgun
Türadjective
Örnek Cümle
There will still be enough to eat provided we are not too particular about where food comes from.
Yiyeceğin nereden geldiği konusunda titizlik göstermezsek, yine yeterince yiyeceğimiz olur.

adverb

Türkçe'sihâlâ
Türadverb
Örnek Cümle
Although alloys have been used since the earliest times, they still have an indispensable place in modern technology, and scientists continue to develop new alloys with special properties.
En eski çağlardan beri kullanılmalarına rağmen alaşımlar, modern teknolojide hâlâ vazgeçilmez bir yere sahiptir ve bilim adamları özel nitelikli yeni alaşımlar geliştirmeye devam etmektedir.

connector

Türkçe'siyine de
Türconnector
Örnek Cümle
People have studied the sky since the dawn of civilisation, yet the bulk of what is out there is still unknown.
İnsanlar, uygarlığın doğuşundan beri gökyüzünü incelemişlerdir; ancak orada var olanların büyük çoğunluğu hala bilinmemektedir.