Facebook

Sözlük

take place

phrasal verb

Türkçe'si meydana gelmek,olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Recent studies have shown that almost all chemical reactions that take place in living organisms are catalysed by protein molecules.
Son araştırmalar , canlılarda oluşan kimyasal tepkimelerin hemen hemen tümünün, protein molekülleri tarafından katalizlediğini göstermiştir.