Facebook

Sözlük

basic

adjective

Türkçe'si temel
Tür adjective
Örnek Cümle
A student of biology should be familiar with the basic bacteriological techniques, such as the preparation of culture media, sterilization, culture transferring, maintenance and aseptic technique.
Biyoloji öğrencisi kültür ortamı hazırlama, siterilizasyon, kültür aktarımı, bakımı ve aseptik tekniği gibi temel bakteriyolojik teknikleri bilmelidir.