Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Demand ne demek?

Demand ne demek? Demand ne anlama gelir? Demand İngilizce örnek cümle. Demand eş anlamlıları.

  demand (v)

  talep etmek

  (ısrarla) istemek, dayatmak, zorlamak

  Demand (v) ingilizce örnek cümle

  The police demanded that the criminal hand over the gun to them.

  Polis, suçlunun silahı onlara teslim etmesini istedi.

  The reporters demanded to know why the mayor wouldn't talk to them.

  Gazeteciler, belediye başkanının neden onlarla konuşmadığını öğrenmek istedi.

  The female workers stood in unity and demanded equal pay for equal work on their jobs.

  Kadın işçiler birlik içindeydiler ve işlerinde eşit işe eşit ücret talep ettiler.

  gerektirmek

  ihtiyaç duymak

  Demand (v) ingilizce örnek cümle

  This problem demands immediate attention.

  Bu sorun, derhal ilgilenilmesini gerektiriyor.

  The position demands strong leadership skills.

  Pozisyon, güçlü liderlik becerileri gerektiriyor.

  Demand (n) Collocations

  banner may demand sth : pankart bir şeyi talep edebilir
  campaign may demand : kampanya talep edebilir
  consumer may demand : tüketici talep edebilir
  convention may demand : kongre talep edebilir
  demonstrator may demand : gösterici talep edebilir
  89 Örnek daha
  etiquette may demand : görgü kuralları /gerektirebilir
  fairness may demand : adalet talep edebilir
  manifesto may demand : bildiri talep edebilir
  petition may demand : dilekçe talep edebilir
  protester may demand : protestocu talep edebilir
  resolution may demand : çözüm istenebilir
  situation may demand : durum gerektirebilir
  ultimatum may demand : ültimatom talep edebilir
  worker may demand : işçi talep edebilir
  demand access : erişim istemek/gerektirmek
  demand accountability : hesap verebilirlik talep etmek
  demand anonymity : gerçek ismini saklamayı/imzasızlığı istemek
  demand answer : cevap istemek
  demand apology : özür/mazeret/savunma talep etmek/beklemek
  demand assurance : güvence/söz istemek
  demand attention : dikkat çekmek
  demand ban : yasak gerektirmek
  demand ceasefire : ateşkes istemek/talep etmek
  demand change : değişim/değişiklik istemek
  demand compensation : tazminat talep etmek
  demand concentration : bir şeye yoğunlaşma/konsantrasyon gerektirmek
  demand concession : taviz/imtiyaz talep etmek
  demand conformity : uyumu/uygunluğu talep etmek
  demand cooperation : iş birliği istemek
  demand crackdown : yasaklama/baskı talep etmek/emretmek
  demand custody : velayeti istemek
  demand dexterity : el çabukluğu/becerisi gerektirmek
  demand disarmament : silahsızlanma istemek
  demand discipline : disiplin gerektirmek
  demand effort : çaba gerektirmek
  demand encore : istek parça/tekrar talep etmek
  demand end : bitmesini istemek
  demand enquiry : sorgulama/soruşturma talep etmek
  demand equality : eşitlik talep etmek
  demand excellence : mükemmellik istemek
  demand explanation : açıklama istemek
  demand expulsion : ihraç edilmesini/kovulması talep etmek/istemek
  demand extradition : iade talep etmek
  demand guarantee : garanti talep etmek
  demand halt : duraklama/mola/duraksama talep etmek
  demand hearing : toplantı/duruşma talep etmek
  demand improvement : gelişme/ilerleme talep etmek
  demand independence : bağımsızlık istemek/ talep etmek
  demand intervention : müdahale talep etmek
  demand investigation : araştırma talep etmek
  demand justice : adalet talep etmek/istemek
  demand liberty : özgürlük istemek
  demand loyalty : sadakat istemek/beklemek
  demand meeting : toplantı talep etmek
  demand obedience : itaat talep etmek
  demand patience : sabır gerektirmek
  demand payment : ödeme talep etmek
  demand perfection : mükemmeliyet talep etmek/beklemek
  demand precision : hassasiyet gerektirmek
  demand proof : kanıt/ispat istemek
  demand ransom : fidye talep etmek
  demand recognition : tanıma talep etmek
  demand reduction : azaltma/indirim talep etmek
  demand referendum : referandum istemek/teklif etmek
  demand reform : reform/yenilik talep etmek
  demand refund : para iadesi talep etmek
  demand regulation : düzenleme/yönetmelik/kural talep etmek
  demand release : tahliye talep etmek
  demand removal : görevden almayı/uzaklaştırmayı talep etmek
  demand repayment : geri ödeme talep etmek
  demand resignation : istifa talep etmek, istifasını istemek
  demand respect : saygı isteyen
  demand retribution : ceza/cezalandırma talep etmek
  demand return : geri dönüş/iade istemek/talep etmek
  demand revision : değişiklik/gözden geçirme talep etmek
  demand right : hakkını istemek/talep etmek
  demand submission : teslimi/boyun eğmeyi talep etmek
  demand surrender : teslim olmayı talep etmek
  demand sympathy : halden anlama/anlayış istemek
  demand tactic : taktik/yöntem gerektirmek
  demand vengeance : intikam istemek
  demand wage : ücret istemek
  demand willingness : isteklilik gerektirmek
  demand withdrawal : vazgeçme/geri çekilme talep etmek
  demand angrily : asabi bir şekilde talep etmek
  demand coldly : duygusuzca/soğukça talep etmek
  demand furiously : kızgın bir şekilde talep etmek
  demand harshly : sert bir şekilde/merhametsizce talep etmek
  demand impatiently : sabırsızca talep etmek
  demand indignantly : kızgın bir şekilde talepte bulunmak
  demand irritably : sinirli bir şekilde talep etmek
  demand loudly : yüksek sesle talep etmek
  demand roughly : kabaca talep etmek
  demand sharply : keskin bir şekilde talep etmek
  Daha az gör

  Demand (n) Preposition Kullanımları

  demand of : ... talebi
  demand from : ...dan talep etmek
  demand (n)

  talep

  istek, arzu, gerek, ihtiyaç

  Demand (n) ingilizce örnek cümle

  As the demand increases, prices go up.

  Talep arttıkça fiyatlar yükseliyor.

  Rapid industrial growth makes new demands on science and technology.

  Hızlı endüstriyel büyüme, bilim ve teknolojiye yeni talepler getiriyor.

  The government has refused the rebels' demand to release their leader from prison.

  Hükümet, isyancıların liderlerini hapishaneden serbest bırakma talebini reddetti.

  Demand for online programs is on the rise.

  Çevrimiçi programlara talep artıyor.

  Demand (n) Collocations

  demand may decline : talep azalabilir
  demand may exceed : talep aşılabilir
  demand may fall : talep düşebilir
  demand may grow : talep artabilir
  demand may increase : talep artabilir
  132 Örnek daha
  demand may outstrip : talep aşılabilir
  demand may rise : talep artabilir
  accommodate demand : talebi karşılamak
  balance demand : talebi dengelemek
  boost demand : talebi artırmak
  create demand : talep yaratmak
  exceed demand : talebi aşmak
  face demand : taleple karşılaşmak
  forecast demand : talebi tahmin etmek
  fuel demand : talebi teşvik etmek/arttırmak
  generate demand : talep yaratmak/oluşturmak
  handle demand : isteklerle başa çıkmak
  impose demand : talebi dayatmak/zorla kabul ettirmek
  increase demand : talebi arttırmak
  issue demand : talebi bildirmek/resmi olarak bildirmek
  juggle demand : talepleri/istekleri dengelemek
  make demand : bir şey istemek/talep etmek
  meet demand : talebi karşılamak
  outstrip demand : talebi aşmak
  place demand : talep oluşturmak
  press demand : basın talebi
  reduce demand : talebi azaltmak
  refuse demand : talebi reddetmek
  reject demand : talebi reddetmek
  renew demand : talebi yenilemek/tekrarlamak
  repeat demand : talebi tekrarlamak
  resist demand : talebe direnç göstermek/karşı çıkmak
  satisfy demand : talebi karşılamak
  spur demand : talebi teşvik etmek
  stimulate demand : talebi teşvik etmek/canlandırmak
  accommodating demand : uygun talep
  big demand : büyük talep
  buoyant demand : yüksek talep
  burgeoning demand : gelişen/gelişmekte olan talep
  central demand : ana talep
  changing demand : değişen talep
  conflicting demand : çelişen talep
  considerable demand : önemli/büyük talep
  constant demand : devamlı talep
  contradictory demand : çelişkili/tutarsız talep
  current demand : güncel/şu anki talep
  day-to-day demand : günlük talep
  global demand : küresel talep
  great demand : büyük talep
  growing demand : artan talep
  heavy demand : yoğun talep
  high demand : yüksek talep
  huge demand : yoğun talep
  impossible demand : imkânsız talep
  insatiable demand : doyumsuz/doymak bilmez talep
  key demand : en önemli/ana talep
  latent demand : gizli talep
  legitimate demand : yasal/meşru talep
  likely demand : muhtemel talep
  limited demand : sınırlı talep
  local demand : yerel talep
  low demand : düşük talep
  main demand : ana/temel talep
  major demand : büyük/ana talep
  new demand : yeni talep
  non-negotiable demand : devredilemez/tartışmaya kapalı talep
  outrageous demand : korkunç talep/istek
  peak demand : azami/maksimum talep
  pent-up demand : bastırılan talep, telafi edici talep
  physical demand : fiziksel talep/gerek/istek
  political demand : siyasi talep
  popular demand : popüler/genel/yaygın talep
  potential demand : potansiyel/olası talep
  practical demand : mümkün/pratik talep
  pressing demand : sıkıştıran/ivedi/acil talep
  projected demand : tahmini/tasarlanan talep
  public demand : halk talebi
  radical demand : aşırı talep
  realistic demand : gerçekçi talep
  reasonable demand : kabul edilebilir/mantıklı talep
  renewed demand : yenilenmiş/yeni talep
  seasonal demand : mevsimlik talep
  sexual demand : cinsel talep/istek
  sluggish demand : yavaş/durgun talep
  soaring demand : yükselen talep
  social demand : sosyal talep
  steady demand : devamlı talep
  strong demand : yoğun talep/istek
  technical demand : teknik talep
  total demand : toplam talep
  unprecedented demand : benzeri görülmemiş talep
  unrealistic demand : gerçekçi olmayan talep
  unreasonable demand : makul olmayan/mantıksız talep
  urgent demand : acil talep
  written demand : yazılı talep
  extra demand : fazla talep
  final demand : son talep
  fresh demand : yeni talep
  excess demand : fazla/ aşırı talep
  future demand : gelecek/ileriki talep
  falling demand : düşen talep
  foreign demand : dış talep
  domestic demand : iç/yurt içi talep
  economic demand : ekonomik talep
  enormous demand : büyük talep
  everyday demand : günlük talep
  exacting demand : zahmetli talep/istek
  external demand : dış talep/istek
  emotional demand : duygusal istek/talep
  excessive demand : aşırı talep/istek
  financial demand : finansal/maddi talep
  reduced demand : azalmış talep
  increased demand : artmış talep
  worldwide demand : dünya çapında talep
  surging demand : artan talep
  declining demand : azalan talep
  increasing demand : artan talep
  ever-increasing demand : giderek artan talep
  rising demand : artan talep
  escalating demand : artan talep
  fluctuating demand : dalgalanan/değişken talep
  competing demand : artan/yoğun talep
  slowing demand : yavaşlayan talep
  overall demand : tüm/toplam/genel talep
  demand may slow down : talep yavaşlayabilir
  agree to demand : talebe razı olmak
  cope with demand : taleple başa çıkmak
  give in to demand : talebe boyun eğmek
  put forward demand : talep ileri sürmek/ortaya atmak
  respond to demand : talebe yanıt vermek
  fulfill demand : talebi karşılamak
  fulfil demand : talebi yerine getirmek
  demand level : talep seviyesi
  abortion on demand : talep üzerine kürtaj
  energy demand : enerji talebi
  keep up with demand : talebe ayak uydurmak
  cater for demand : talebi karşılamak
  Daha az gör

  Demand (n) Preposition Kullanımları

  demand for : …için talep
  in demand : talep gören
  demand from : …dan talep
  on demand : talep üzerine
  demand on : ...ya talep
  1 Örnek daha
  demand among : ...arasında talep
  Daha az gör