Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Increasing ne demek?

Increasing ne demek? Increasing ne anlama gelir? Increasing İngilizce örnek cümle. Increasing eş anlamlıları.

  increasing (adj)

  artan

  yükselen

  Increase (adj) ingilizce örnek cümle

  Europe’s economy is set to slow in 2012 as governments address their increasing budget deficits.

  Hükûmetler artan bütçe açıklarını ele aldığı için Avrupa ekonomisi 2012 yılında yavaşlamaya başlayacak.

  Increase (v) Collocations

  increasing acceptance : artan kabul
  increasing age : ilerleyen yaş
  increasing amount : artan miktar
  increasing awareness : artan farkındalık
  increasing commitment : artan bağlılık
  38 Örnek daha
  increasing complexity : artan karmaşıklık
  increasing confidence : artan güven
  increasing cost : artan maliyet
  increasing demand : artan talep
  increasing dependence : artan bağımlılık
  increasing dissatisfaction : artan memnuniyetsizlik
  increasing efficiency : artan verimlilik
  increasing emphasis : artan önem/vurgu
  increasing evidence : artan kanıt(lar)
  increasing frequency : artan sıklık
  increasing importance : artan önem
  increasing instability : artan istikrarsızlık
  increasing interest : artan ilgi/faiz/çıkar
  increasing involvement : artan katılım
  increasing level : artan seviye
  increasing menace : artan tehdit
  increasing need : artan ihtiyaç
  increasing nervousness : artan sinirlilik
  increasing number : artan sayı
  increasing percentage : artan yüzde
  increasing popularity : artan popülarite
  increasing pressure : artan baskı
  increasing profit : artan kar
  increasing proportion : artan oran
  increasing prosperity : artan zenginlik
  increasing recognition : artan itibar
  increasing regularity : artan düzenlilik
  increasing sophistication : artan gelişmişlik
  increasing strain : artan gerginlik
  increasing tendency : artan eğilim
  increasing tension : artan gerginlik
  increasing trend : artan eğilim
  increasing unpopularity : artan rağbet görmeme
  increasing visibility : görünürlüğü arttırmak
  increasing wealth : artan zenginlik
  increasing willingness : artan isteklilik
  ever increasing : giderek artan
  increasing cooperation : artan işbirliği
  Daha az gör
  increase (v)

  artmak

  yükselmek, çoğalmak, büyümek

  Increase (v) ingilizce örnek cümle

  The cost of living has increased dramatically.

  Yaşam maliyeti önemli oranda artmış durumda.

  The government wants to increase its military capability.

  Hükümet askeri kapasitesini artırmak istiyor.

  The amount of carbon dioxide has increased by 10 percent.

  Karbondioksit miktarı yüzde 10 arttı.

  Because the tree was mentioned in a newspaper, the number of visitors to Frinley has now increased.

  Ağaç bir gazetede bahsedildiği için, Frinley'e gelen ziyaretçi sayısı şimdilerde artmıştır.

  Increase (v) Collocations

  amount may increase : miktar artabilir
  appetite may increase : iştah artabilir
  asset may increase : varlık artabilir
  attendance may increase : katılım artabilir
  awareness may increase : farkındalık artabilir
  188 Örnek daha
  catch may increase : (balık vb) tutma artabilir
  circulation may increase : dolaşım artabilir
  concentration may increase : konsantrasyon artabilir
  confidence may increase : güven artabilir
  consumption may increase : tüketim artabilir
  cost may increase : maliyet artabilir
  count may increase : sayı artabilir
  crime may increase : suç artabilir
  deficit may increase : açık büyüyebilir
  demand may increase : talep artabilir
  density may increase : yoğunluk artabilir
  discomfort may increase : rahatsızlık artabilir
  emission may increase : emisyon/salınım artabilir
  employment may increase : istihdam artabilir
  enrolment may increase : kayıt artabilir
  expenditure may increase : harcama artabilir
  expense may increase : masraf artabilir
  export may increase : ihracat artabilir
  fare may increase : yol ücreti artabilir
  fee may increase : ücret artabilir
  funding may increase : finansman sağlama artabilir
  heat may increase : ısı artabilir
  humidity may increase : nem artabilir
  import may increase : ithalat artabilir
  incidence may increase : vaka artabilir
  income may increase : gelir artabilir
  index may increase : endeks artabilir
  inequality may increase : eşitsizlik artabilir
  inflation may increase : enflasyon artabilir
  investment may increase : yatırım artabilir
  length may increase : uzunluk artabilir
  light may increase : ışık artabilir
  margin may increase : boşluk/pay artabilir
  migration may increase : göç artabilir
  momentum may increase : hız artabilir
  mortality may increase : ölüm oranı artabilir
  noise may increase : gürültü artabilir
  number may increase : sayı artabilir
  odds may increase : ihtimal artabilir
  output may increase : çıktı artabilir
  pace may increase : hız artabilir
  pain may increase : ağrı artabilir
  participation may increase : katılım artabilir
  percentage may increase : yüzde artabilir
  population may increase : nüfus artabilir
  premium may increase : prim artabilir
  pressure may increase : basınç/baskı artabilir
  price may increase : fiyat artabilir
  production may increase : üretim artabilir
  productivity may increase : verimlilik artırabilir
  profit may increase : kâr artabilir
  proportion may increase : orantı artabilir
  rate may increase : oran artabilir
  reliability may increase : güvenilirlik artırabilir
  rent may increase : kira artabilir
  return may increase : dönüş artabilir
  revenue may increase : gelir artabilir
  salary may increase : maaş artabilir
  sale may increase : satış artabilir
  scope may increase : kapsam artabilir
  size may increase : boyut/büyüklük artabilir
  speed may increase : hız artabilir
  stature may increase : boy/önem artabilir
  stock may increase : hisse senedi artabilir
  strength may increase : güç artabilir
  supply may increase : kaynak artabilir
  tax may increase : vergi artabilir
  temperature may increase : sıcaklık artabilir
  tension may increase : gerginlik artabilir
  tourism may increase : turizm artabilir
  trade may increase : ticaret artabilir
  traffic may increase : trafik artabilir
  turnover may increase : iş hacmi artabilir
  unemployment may increase : İşsizlik artabilir
  usage may increase : kullanım artabilir
  value may increase : değer artabilir
  velocity may increase : hız artabilir
  violence may increase : şiddet artabilir
  volume may increase : hacim artabilir
  vote may increase : oy artırabilir
  wage may increase : ücret artabilir
  weight may increase : ağırlık artabilir
  width may increase : genişlik artabilir
  wind may increase : rüzgar artabilir
  workforce may increase : iş gücü artabilir
  workload may increase : iş yükü artabilir
  increase amount : miktar artırmak
  increase appetite : iştahı artırmak
  increase appreciation : takdiri arttırmak
  increase attendance : katılımı arttırmak
  increase awareness : farkındalığı arttırmak
  increase blood pressure : kan basıncını artırmak
  increase capacity : kapasiteyi artırmak
  increase chance : ihtimali artırmak
  increase circulation : dolaşımı artırmak
  increase competence : yeteneği arttırmak
  increase confidence : güven artırmak
  increase cost : maliyeti arttırmak
  increase deficit : açığı arttırmak
  increase demand : talebi arttırmak
  increase density : yoğunluğu arttırmak
  increase dependence : bağımlılığı artırmak
  increase difficulty : zorluğu arttırmak
  increase earnings : kazancı arttırmak
  increase efficiency : verimliliği artırmak
  increase effort : çabayı/gücü arttırmak
  increase employment : istihdamı arttırmak
  increase endurance : dayanıklılığı arttırmak
  increase erosion : erozyonu arttırmak
  increase export : ihracatı artırmak
  increase flexibility : esnekliği arttırmak
  increase flow : akışı arttırmak
  increase funding : finansmanı artırmak
  increase gain : kazancı/kâr arttırmak
  increase humidity : nemi arttırmak
  increase immigration : göçü arttırmak
  increase importance : önemi artırmak
  increase incidence : görülme sıklığını artırmak
  increase income : geliri arttırmak
  increase influence : etkiyi arttırmak
  increase intensity : yoğunluğunu artırmak
  increase knowledge : bilgiyi arttırmak
  increase level : düzeyini artırmak
  increase likelihood : olasılığı arttırmak
  increase limit : limiti artırmak
  increase majority : çoğunluğu arttırmak
  increase motivation : motivasyonu artırmak
  increase in number : sayıca artmak
  increase occurrence : oluşumu artır
  increase output : üretimi artırmak
  increase pay : maaşı arttırmak
  increase payment : maaşı arttırmak
  increase potential : potansiyeli artırmak
  increase precision : hassaslığı artırmak
  increase presence : varlığı arttırmak
  increase prestige : prestiji artırmak
  increase probability : olasılığı artırmak
  increase production : üretimi arttırmak
  increase profit : kar artışı
  increase profitability : karlılığı arttırmak
  increase rate : oranı artırmak
  increase reliability : güvenilirliği artırmak
  increase representation : temsili arttırmak
  increase return : getiri artışı
  increase revenue : geliri artırmak
  increase risk : riski artırmak
  increase role : rolü artırmak
  increase salary : maaşı arttırmak
  increase sale : satışı arttırmak
  increase scale : ölçeği arttırmak
  increase security : güvenliği arttırmak
  increase self-confidence : özgüven arttırmak
  increase skill : beceri geliştirmek
  increase speed : hızı artmak
  increase stress : stresi arttırmak
  increase supply : kaynağı arttırmak
  increase surveillance : gözetlemeyi arttırmak
  increase tax : vergiyi arttırmak
  increase taxation : vergilendirmeyi artırmak
  increase temperature : sıcaklığı arttırmak
  increase tendency : eğilimi artırmak
  increase tension : gerginliği artırmak
  increase trade : ticareti arttırmak
  increase turnover : ciroyu arttırmak
  increase unemployment : işsizliği arttırmak
  increase unpopularity : beğenilmemeyi artırmak
  increase usage : kullanımı artırmak
  increase utility : yararlılığı arttırmak
  increase visibility : görünürlüğü arttırmak
  increase vulnerability : güvenlik açığı sayısı artmak
  increase considerably : önemli ölçüde artmak
  increase dramatically : çarpıcı biçimde artmak
  increase drastically : ani bir şekilde artmak
  increase enormously : aşırı derecede artmak
  increase exponentially : katlanarak artmak
  increase gradually : yavaş yavaş artırmak
  increase greatly : büyük ölçüde arttırmak
  increase markedly : önemli derecede artmak
  increase progressively : aşamalı olarak artırmak
  increase rapidly : hızla artmak
  increase sharply : keskin bir şekilde artırmak
  increase significantly : önemli derecede artmak
  increase slightly : Biraz arttır
  increase slowly : yavaşça artmak
  increase steadily : sürekli olarak artmak
  increase substantially : önemli ölçüde artmak
  increase tremendously : muazzam derecede artmak
  increase vastly : büyük ölçüde artmak
  Daha az gör

  Increase (v) Preposition Kullanımları

  increase from : ...-den artış
  increase with : ... ile artmak
  increase to : ...ya çıkmak
  increase by ... percent : yüzde ... artmak