Yükleniyor...
Political [Adj] İngilizce örnek cümle - Remzi Hoca
remzihoca online dersler

Political (Adj) ne demek?

Political (Adj) ne anlama gelir? Political ne demektir? Political İngilizce örnek cümle.

  political (adj)

  siyasal

  politik, siyasi

  Political (adj) ingilizce örnek cümle

  Countries may impose customs tariffs for political reasons.

  Ülkeler siyasal sebeplerden dolayı gümrük tarifeleri uygulayabilirler.

  Political (adj) Collocations

  overtly political : alenen siyasi
  explicitly political : açıkça politik
  political action : siyasal eylem
  political activity : siyasal faaliyet
  political advance : politik ilerleme
  163 Örnek daha
  political agenda : siyasi gündem
  political arena : siyasi alan
  political aspect : siyasi yön
  political association : siyasal dernek
  political asylum : politik sığınma
  political authority : siyasal otorite
  political backdrop : siyasal zemin/arka plan
  political background : siyasi geçmiş / alt yapı
  political backlash : siyasi tepki
  political balance : siyasal denge
  political bargaining : politik pazarlık
  political belief : siyasi inanç
  political bent : siyasal yetenek
  political breakthrough : siyasal atılım/yenilik
  political campaign : siyasi kampanya
  political capital : politik sermaye
  political career : siyasal kariyer
  political cause : politik neden
  political chaos : politik kaos
  political circumstances : siyasi koşullar
  political climate : siyasi iklim
  political commitment : siyasi bağlılık
  political condition : siyasi durum
  political conflict : siyasi çekişme
  political consciousness : siyasi bilinç
  political consensus : siyasi uzlaşma
  political consequences : siyasi sonuçlar
  political consideration : siyasi düşünce
  political context : siyasi bağlam
  political control : politik kontrol
  political convenience : siyasi kolaylık
  political cooperation : siyasi işbirliği
  political correctness : politik doğruluk
  political correspondent : siyasi muhabir
  political corruption : siyasi yolsuzluk
  political cost : siyasi maliyet
  political crisis : politik kriz
  political culture : siyasi kültür
  political debate : siyasi çekişme
  political decision : siyasi karar
  political demand : siyasi talep
  political development : siyasi gelişme
  political difference : politik fark
  political dilemma : siyasi ikilem
  political dimension : siyasi boyut
  political disagreement : siyasi anlaşmazlık
  political disaster : siyasi felaket
  political disillusionment : siyasi hayal kırıklığı
  political disorder : siyasi bozukluk
  political disturbance : siyasi karışıklık/kargaşa
  political division : siyasal görüş ayrılığı
  political domination : politik hakimiyet
  political economy : siyasi iktisat
  political environment : siyasi ortam/çevre
  political establishment : siyasi kurum
  political extreme : politik/siyasi aşırı
  political faction : siyasi grup/kesim
  political factors : siyasi etkenler
  political figure : siyasi figür
  political framework : siyasi çerçeve
  political freedom : siyasal özgürlük
  political future : politik gelecek
  political gain : siyasi kazanım
  political gathering : siyasi toplantı
  political ground : politik zemin
  political harmony : siyasi uyum
  political idea : politik fikir
  political identity : siyasi kimlik
  political ideology : siyasi ideoloji
  political implications : siyasi çıkarımlar
  political importance : politik önem
  political inactivity : politik/siyasi durgunluk
  political inclination : siyasi eğilim
  political instability : siyasi istikrarsızlık
  political institution : siyasi kurum
  political instrument : politik araç
  political interference : siyasi müdahale
  political involvement : politik katılım
  political issue : politik konu
  political judgement : siyasi karar
  political landscape : siyasi görünüm
  political leader : politik lider
  political liberal : siyasal liberal
  political life : siyaset hayatı
  political link : siyasi bağlantı
  political loyalty : siyasi sadakat
  political manifesto : siyasi bildiri
  political meeting : siyasi toplantı
  political minefield : siyasi mayın tarlası
  political motivation : siyasi sebep
  political movement : siyasi hareket
  political neutrality : siyasi tarafsızlık
  political novice : siyasi acemi
  political observer : siyasi gözlemci
  political opinion : siyasi görüş
  political organ : siyasi organ
  political organization : siyasi örgütlenme
  political outcome : siyasi sonuç
  political participation : siyasi katılım
  political party : siyasi parti
  political past : siyasi geçmiş
  political perspective : politik bakış açısı
  political phenomenon : politik olay
  political philosophy : siyasal felsefe
  political point of view : siyasi bakış açısı
  political power : siyasi güç
  political preference : siyasi tercih
  political prejudice : siyasi önyargı
  political pressure : siyasi baskı
  political principle : siyasi prensip
  political prisoner : siyasi mahkum
  political problem : politik sorun
  political propaganda : siyasi propaganda
  political purpose : siyasi amaç
  political reality : siyasi gerçeklik
  political realm : siyasal alan
  political reason : siyasal neden
  political reconstruction : siyasi yapılanma
  political reform : siyasi reform/yenilik
  political regime : politik rejim
  political representation : siyasi temsil
  political respectability : siyasi saygınlık
  political restraint : siyasi kısıtlama
  political revolution : siyasal devrim
  political risk : politik risk
  political role : siyasi rol
  political scientist : siyasi bilimci
  political significance : siyasi önem
  political situation : politik durum
  political society : siyasal toplum
  political solidarity : siyasi dayanışma
  political sovereignty : siyasi egemenlik
  political spectrum : siyasi yelpaze
  political speech : siyasal konuşma
  political stability : siyasi istikrar
  political statement : siyasi ifade
  political stature : politik önem/itibar
  political strife : siyasi çatışma
  political stripe : siyasi tür
  political structure : siyasi yapı
  political struggle : politik mücadele
  political style : politik stil
  political support : siyasi destek
  political system : politik sistem
  political tension : siyasi gerilim
  political theatre : siyasi tiyatro
  political thinking : politik düşünce
  political tool : politik araç
  political transformation : siyasi dönüşüm
  political turmoil : siyasi kargaşa
  political uncertainty : siyasal belirsizlik
  political union : siyasal birlik
  political unity : siyasi birlik
  political upheaval : politik karışıklık
  political vacuum : siyasi boşluk, eksiklik
  political view : siyasi görüş
  political viewpoint : siyasi görüş
  political vision : siyasi görüş
  political vulnerability : politik güvenlik acığı
  political weakness : siyasi zayıflık
  political activism : siyasi etkinlik
  political mobilization : siyasi seferberlik
  political status : siyasi statü
  Daha az gör