Yükleniyor...
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Ahi Evran Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 2869

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 12-27 Ağustos 2013 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,

(Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi C- blok 2. Kat/ Kırşehir)

MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

29 Ağustos 2013 Mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesinin ilanı (Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

MÜLAKAT YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

MÜLAKAT TARİHİ

2 Eylül 2013 Pazartesi(Yüksek Lisans saat 08:30Doktora ise 13:30 da)

SONUÇLARIN İLANI

3 Eylül 2013 saat 10:00 da (Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

3-5 Eylül 2013 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

YEDEKLERİN İLANI

5 Eylül 2013 saat 17:00 da

YEDEK KAYIT

6 Eylül 2013 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.

KONTENJANLAR


ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

YATAY GEÇİŞ YÜKSEK LİSANS

YATAY GEÇİŞ DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Biyoloji

20

2

-

-

SAYISAL

Fakültelerin Biyoloji ve Biyoloji Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.

Kimya

12

-

-

-

SAYISAL

Fakültelerin Kimya ve Kimya Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.

Matematik

11

2

-

-

SAYISAL

Fakültelerin Matematik ve Matematik Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.

Fizik

15

-

2

-

SAYISAL

Fakültelerin Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğinin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.

Tarla Bitkileri

5

2

-

-

SAYISAL

Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak.

Doktora için Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü mezunu veya Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla BitkileriAnabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak

Zootekni

10

4

2

3

SAYISAL

Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Doktora için Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu veya Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak,

Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.


YÜKSEK LİSANS PROGRAMIBAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

-Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

-ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

-Yabancı dil sonuç belgesi. Eğer yoksayabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR


-Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesinesahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.


-Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5,harfli sistemde en az CB olması gerekir.


-Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.


-ALES’ ten yüksek lisans tan başvuracaklar için en az 60 standart puan, lisanstan başvuracaklar içinde en az 80 puan alması gerekir.


-KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

MÜLAKATA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üçkatı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesindeALES puanlarının % 50’si, Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’si,’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak,kontenjanın üç katına kadar sıralanarak Yüksek Lisans ve Doktora programı için mülakata girecekler belirlenir.


DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER


1. Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)

2. Nüfus cüzdanını fotokopisi.

3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.

4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.

5. Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)

6. Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)

7. Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.

8. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Aralık 2010ve daha sonraki sınavlar)

9. Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.

10. 2 adet vesikalık fotoğraf.

11. Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER


1. Yüksek Lisans / Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi.

2. ALES sonuç belgesi.

3. Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.

4. Yüksek Lisans / Lisans Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya okul onaylı fotokopisi.

5. 4 adet vesikalık fotoğraf.

6. Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

DEĞERLENDİRME

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Genel puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanına % 50, lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Genel puanı 100 üzerinden 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Yatay Geçiş Müracatları Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.


Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
16/08/2013 0 2869
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!