Yükleniyor...
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

Balikesir Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 2424

ANABİLİM DALI

KONTENJANLAR

(Yüksek Lisans) YL

Doktora (DR)

Yatay Geçiş(a)

Özel Öğrenci(b)

Yabancı Uyruklu

YL

DR

 

 

YL

DR

 

 

 

Çevre Mühendisliği

6

2

-

-

2

3

1

Endüstri Mühendisliği

6

-

1

-

-

1

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

16

8

5

3

4

7

3

İnşaat Mühendisliği

15

2

3

1

1

2

1

Jeoloji Mühendisliği

12

2

2

1

2

1

1

Makina Mühendisliği

22

10

 

-

-

3

3

Mimarlık

13

-

 

-

8

1

-

Biyoloji

25

13

-

-

-

3

-

Fizik

32

18

-

-

-

-

-

Kimya

37

14

-

-

-

4

3

Matematik

13

-

-

-

-

-

-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2

-

-

-

-

-

-

İlköğretim

(Fen Bilgisi Eğt .)

13

3

-

-

-

1

-

(Matematik Eğt .)

3

-

-

-

-

-

-

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

(Biyoloji Eğt .)

2

2

-

-

-

-

-

(Fizik Eğt .)

13

-

-

-

-

-

-

(Kimya Eğt .)

6

1

2

-

-

1

1

(Matematik Eğt .)

5

2

-

-

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAŞVURU TARİHLERİ: 12 -16 Ağustos 2013

Adayların başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte "şahsen ya da noter onaylı vekâletle" Enstitüye başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlar kabul edilmez. Eksik evrakla müracaatlar kabul edilmez.

MÜLAKAT TARİHİ (Yüksek Lisans-Doktora): 20 Ağustos 2013 – Salı Saat : 10:00

Mülakat ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT TARİHİ: 22-23-26 Ağustos 2013

YEDEK İLAN EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ: 28 Ağustos 2013

Enstitü Anabilim Dallarında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda aday, lisansüstü sınavı değerlendirme koşullarındaki başarı notunu sağlaması halinde, “yedek” olarak belirtilir. Yedek olanlar, kesin kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan asil adayların yerine, not sıralaması dikkate alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),
2 adet vesikalık fotoğraf,
Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi (Aslı gösterildiği takdirde Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),
Transkript (Doktora programına başvuracak adaylar için Yüksek Lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 75 (yetmiş beş), lisans ile doktora programına başvuranların en az 85 (seksenbeş) olması gerekmektedir. İlgili üniversitenin harfli veya 4.00’lük sisteminin 100 (yüz) üzerinden karşılığını belirten resmi belge eklenmelidir. Eklenmediği takdirde Yüksek Öğretim Kurulunun dönüşüm tablosu kullanılacaktır.),
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Başvurduğu programın puan türünün en az 55 (elli beş) standart puan, lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünün ise en az 70 (yetmiş) standart puan olması gerekir.), (Kesin kayıt esnasında asıl gösterildiği takdirde fotokopisi Enstitümüz tarafından da onaylanabilir.),
Yüksek Lisansa başvuruda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.
Doktoraya başvuru için yabancı dil belgesi (ÜDS’den en az 55 (elli beş) tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan karşılığı bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ÜDS’den ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birisinden en az 55 (elli beş) tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan karşılığı bir puan olması gerekir.)
Özgeçmiş,
Lisansüstü eğitim yapma nedenlerini belirten bir kompozisyon.
2 (iki) adet referans mektubu. Üniversitenin Lisans/Yüksek Lisans Programında mezun olmuş adaylar için mezun oldukları Bölümün/ Anabilim Dalının Lisansüstü Programlarına başvurmaları halinde referans mektubu gerekmez.
Halen kamu personeli olarak çalışanların kurumlarından alacakları, “programa tam zamanlı devam etmelerinde sakınca olmadığını belirten izin belgesi”,
Yurtdışında öğrenim görüp almış oldukları Lisans / Yüksek Lisans Diplomaları veya Mezuniyet Belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesi,
Başvurular http://fbeoi.balikesir.edu.tr/Ogrenci/ adresinden yapılabilir.

LİSANSÜSTÜ SINAVI DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

- Yüksek Lisans başarı notunun hesaplanmasında;

Lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, mülakata %20, yabancı dil puanına %10, ağırlık verilir. Başarı notu Yüksek Lisansta100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmışbeş)dir.

-Doktora başarı notunun hesaplanmasında;

Yüksek Lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, mülakata %20, yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Başarı notu doktorada 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş)dir.

YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ

14 Ocak 2010 tarih 27462 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ait 11. maddesi ;

Başka bir Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan öğrenci, Üniversitenin eş değer lisansüstü programlarına, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır;

a) Üniversitenin lisansüstü programına kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,

b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması, doktora programları için yeterlik sınavına girmemiş olması,

c) Devam etmekte olduğu programda aldığı her ders için; yüksek lisansta 100 üzerinden en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 2.7, doktora/sanatta yeterlikte 100 üzerinden en az 85 veya 4.0 üzerinden en az 3.3 alarak başarılı olması.

(3) Bu şartları sağlayarak yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye bu Yönetmelikteki danışman atama koşullarına uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir danışman atanır. Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programın zorunlu kredi toplamının %50’sini aşmamak koşulu ile krediden saydırabilir. Öğrencinin derslerdeki başarı durumu ile ilgili değerlendirme, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre yapılır.

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

14 Ocak 2010 tarih 27462 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Özel öğrenci kabulüne ait 10. maddesi ;

(1) En az bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(2) Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, kayıtlı olduğu anabilim dalında özel öğrenci statüsünde kabul edilmez.

(3) Özel öğrenciler, lisansüstü giriş sınavını kazanarak bir programa kesin kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, özel öğrenci statüsündeyken aldıkları dersleri danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kayıtlı oldukları programın zorunlu kredi toplamının %50’sini aşmamak koşuluyla, krediden saydırabilir. Ancak bu derslerin krediden saydırılabilmesi için; derslerin alınmasının üzerinden iki yıldan daha fazla süre geçmemiş olması ve öğrencinin başvurusunu en geç birinci yarıyıl sonuna kadar yapması gerekir.

(4) Özel öğrenci kontenjanını, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte önerir ve özel öğrenci kontenjanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Özel öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ile birlikte kayıtlı oldukları derslerin sınavlarına girerler. Öğrenciye devam ve başarı durumunu belirten bir belge verilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun görülen adaylar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kredi başına belirlenecek ders kayıt ücretini, kayıt döneminde ödemek zorundadır. Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade edilmez.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

Balıkesir Üniversitesi'nin 28 Aralık 2012 tarih ve 2012/10 tarihli Üniversitemiz Senato kararı gereğince yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönerge'sinin 6. maddesi gereği;

*Başvurular, Enstitümüzün http://fbe.balikesir.edu.tr web sayfasındaki başvuru formu doldurularak aşağıda istenen belgeler ile birlikte, duyurulan tarihte enstitüde olacak şekilde şahsen veya posta ile yapılır. İstenilen bilgiler ve belgeler eksik olduğu takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.

Lisansüstü Yabancı Uyruklu Kontenjanlarına başvuracak adaylar için aranan şartlara Balıkesir Üniversitesi’nin Fen Bilimleri Enstitüsü’nün http://fbe.balikesir.edu.tr sayfasından ulaşılabilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

- Başvuru Formu
- Diploma Fotokopisi [yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi]
(Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler- veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)
- Onaylı Transkript örnekleri (lisans-Yüksek lisans)
- Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)
- Referans Mektubu (İki adet)
- Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)
- Özgeçmiş
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Doktora Programına yüksek lisanstan başvuran adaylar için Yüksek Lisans Tez veya Projesinin bir özeti ve Türkçe çevirisi.
-Yabancı dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan aşağıdaki belgelerden biri,

a) Yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

b) Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS' den minimum 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS, v.b.) eşdeğer puan almak.

İletişim: Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası Fen Bilimleri Enstitüsü 4. Kat - Çağış Yerleşkesi / Balıkesir
Web Adresi : http://fbe.balikesir.edu.tr
Tel: 0-266 6121400-9 hat (Dahili:1409,1412,1414)
Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
23/07/2013 0 2424
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!