Yükleniyor...
EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Ege Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

1.Ön Kayıt Başvuru Yeri ve Tarihi

Ön kayıt başvuruları

EgeÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerinde

kabul edilecektir.

Başvurular

 

12 Ağustos 2013

16 Ağustos2013

tarihleri arasında

 

Sabah 10:00– 12:00

ÖğledenSonra 13:00-17:00

saatleri arasında yapılacaktır.

Dikkat: Ön kayıt başvuruları 16Ağustos 2013 tarihinde sona erecektir.

Adres: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
             Türk Dünyası AraştırmalarıEnstitüsü Zemin Katı 35100 Kampüs Bornova-İzmir
Telefon :
0232 - 342 4950      Dahili : 2507

Fax: 0232 - 388 99 49

E-mail : [email protected]/[email protected]

2.ÖnKayıt İçin İstenen Belgeler

 

1. Aday Numarası ve İmzalıBaşvuru Formu Çıktısı

·        2013-2014eğitim-öğretim yılı başvurusu için lisansüstübaşvuru ekranından alınan AdayNumarası ve doldurulan LisansüstüÖn Kayıt Başvuru Formunun çıktı alınarak imzalanmış nüshası.

·        Adayların, bilgisayar ortamında başvuru belgesini doldurmaları ve sistemtarafından verilecek aday numarasını ön kayıt sırasında Enstitü Öğrenci İşleripersoneline bildirmeleri gerekmektedir. Adaylar 1 Ağustos 2013tarihinden itibaren linkten ulaşabilecek sayfadan aday numarasıalabileceklerdir.

·        Lisansüstü BaşvuruEkranı: http://ebys.ege.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/default.aspx?mID=0

 

2.Diploma veya Çıkış Belgesi, (henüz mezun olmamış adayların mezun durumundaolduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı)

  Diploma veya çıkışbelgesinin fotokopisinin adayın mezun olduğu üniversite tarafından “aslıgibidir” şeklinde onaylanmış olması gerekmektedir. Belgenin onayı yoksadiploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi ön kayıta getirilecektir.Asıl belge görüldükten sonra fotokopi onaylanarak enstitü tarafındanteslim alınacaktır. Asıl belge adayda kalacaktır.
  Yüksek Lisansprogramı veya lisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans diploması, Yüksek Lisansderecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans ve yükseklisans diploması, Türk Uyruklu adaylariçin yurt dışından alınmış diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu’nca  onaylanmış denklik belgesi ve diplomanınonaylı örneği,

 

3.Transkript Belgesi,

  Belgenin aslı teslimedilecektir.
  Adayınderslerinin başarı notlarını ve kredilerini belirten belgedir. Lisansderecesiyle doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet notortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalarıgerekir. 100'lük sistem dışındabaşka bir sistem (4'lük, 3'lük, harfli sistem vb.) ile notlarınhesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdanvarsa, not ortalamalarının 100'lük sistemde karşılığını gösteren belgeyi,başvuruda getirmeleri gerekmektedir. Anılan karşılık gösterir belgeyigetiremeyen adayların transkriptleri YÖK dönüşüm tablosuna göreçevrilecektir. Başvuru tarihleri geçtikten sonra getirilen belgeler(mezunolunan üniversitelerden belge alınmış olsa bile) işleme konulmayacaktır.
  YüksekLisans programı veya lisans derecesiyle başvurulacak doktora proragramıiçin lisans transkripti YüksekLisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans transkripti.

 

4.ALES Belgesi

  Aralık 2010 vesonrasında alınmış ALES puanları geçerlidir
  “Belgedeki bilgilerindoğruluğunu onaylıyorum” ifadesi internet çıktısı üzerine elyazısı ile yazılarak belgeimzalanmalı ve tarih yazılmalıdır. Anılan belgenin internet çıktısıolmadığı veya belge üzerinde herhangi bir düzenleme yapıldığının tespitedilmesi halinde  yasal işlemuygulanacaktır.

·        Lisansmezunu olup doktoraya başvuran adayların en az 80 ALES puanı,

·        Yükseklisans mezunu olup doktoraya başvuran adaylar ile tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların ise en az 55 ALES puanı almaları gereklidir.

·        Konservatuar programlarına başvuran adaylardanALES istenmeyecektir.

5. Yabancı DilBelgesi

  ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilensınavlardan bu puana eşdeğer bir puanın alındığı sınavın internet çıktısı,  “Belgedeki bilgilerindoğruluğunu onaylıyorum” ifadesi internet çıktısı üzerine elyazısı ile yazılarak belgeimzalanmalı ve tarih yazılmalıdır. Anılan belgenin internet çıktısıolmadığı veya belge üzerinde herhangi bir düzenleme yapıldığının tespitedilmesi halinde  yasal işlemuygulanacaktır.
  Yüksek lisans programları içinen az 50 ÜDS/YDS puanı, (Tezsizyüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarınabaşvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmamaktadır)
   Dil belgesi olmayan, yüksek lisans programlarınabaşvuracak T.C.Uyruklu adayların, Ege Üniversitesi Yabancı Diller BölümBaşkanlığı tarafından son 3 yılda yapılan sınavdan 70 ve üzeri puanaldıklarına dair belge)
  Doktora programları içinen az 55 ÜDS/YDS puanı,

 

6. 1 adet fotoğraf (Yönetmeliğe uygun olmalıdır)

 

7. Özgeçmiş (Özgeçmiş Formu)(Örnek Özgeçmiş Formu)

 

 

v  Adaylar, değerlendirilmesindefayda gördükleri diğer belgelerini (sertifika, ödül vb.) mülakata girmeye hakkazandıkları takdirde, jüriye sunmak üzere mülakatta yanlarındabulundurmalıdırlar. Bu tür belgeler ön kayıtta getirilmemelidir.

v  Özel Öğrenci başvurusu yapacak adaylar başvuru formu ile birlikte diplomaveya transkript belgelerinden biriyle enstitüye başvurmalıdır. (Özel ÖğrenciBaşvuru Formu)

v  Yatay Geçiş başvurusu yapacak adayların ise, yazılı bir dilekçe ile birlikte öğrencibelgesi ve transkript belgeleriyle enstitüye başvurmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Enstitüye teslim edilecek tüm belgeleri içeren dosyadanbir fotokopi mülakat sırasında aday tarafından jüriye teslim edilecektir.

3.Yabancı Dil Sınavı

·        T.C.Uyruklu Adaylar İçin Yabancı Dil Sınav Tarihi : 20Ağustos 2013 Salı  Saat:09.30

  Dil belgesi olmayan, yüksek lisans programlarınabaşvuracak T.C.Uyruklu adaylar, Enstitüye başvuru aday numarası ilebirlikte 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında Ege Üniversitesi YabancıDiller Bölüm Başkanlığına kayıt yaptırmalıdır.

·        Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Türkçe Sınavı Tarihi: 22Ağustos 2013 Perşembe

  Dil belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylar,(Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuru aday numarası ile birlikte 12-16Ağustos 2013 tarihleri arasında Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsüne başvuruyapmalıdır.

·        Doktora programına başvuran adaylar ÜDS veyaeşdeğer bir sınavdan geçerli notu aldıklarını belgelendirmek zorundadır.

·        Ege Üniversitesine bağlı lisansüstü programlardayabancı dil hazırlık eğitimi yapılmamaktadır.

4.MülakatYeri ve Tarihi

  Tezli YüksekLisans Programları: 27 Ağustos 2013 Salı                        Saat: 10.00-17.00 Doktora Programları: 28 Ağustos 2013 Çarşamba                                       Saat: 10.00-17.00 İ.Ö.Tezsiz YüksekLisans Programları: 29 Ağustos 2013 Perşembe     Saat: 10.00-17.00

 

·        Mülakat sınavları programların bağlı bulunduğuanabilim dallarında yapılacaktır.

5.SonuçlarınAçıklanacağı Web Sayfası ve Sonuçların Açıklanma Tarihleri

 

Adaylar sınavsonuçlarını Enstitü Bilgi Sistemi üzerinden aday numaraları ileöğrenebileceklerdir.

Enstitü Bilgi Sistemi                            : http://ebys.ege.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/default.aspx?mID=0

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı  : 26 Ağustos 2013 Pazartesi

Mülakat Sonuçlarının İlanı                  : 3-12 Eylül2013

6.KesinKayıt Tarihleri

MevcutÖğrencilerin Kayıt Yenileme Tarihleri                     :16-20Eylül 2013

TezsizProgramlar İçin Kesin Kayıt Tarihi                            :09-10 Eylül 2013

TezliProgramlar İçin Kesin Kayıt Tarihi                              :11-12 Eylül 2013

 

YedekÖğrencilerin Kayıt Yaptırabilecekleri Son Tarih: 17 Eylül 2013 Salı

7.KayıtSırasında Dikkat Edilecek Konular - ÖNEMLİ

Ø Posta ile başvurukabul edilmeyecektir.

Ø Ege ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuran adaylar birden fazla programa(tezli ve/veya tezsiz) başvuru yapabilirler. Birden fazla programa başvurulmasıhalinde mülakat tarihlerinin ve saatlerinin çakışabileceği aday tarafından gözönünde bulundurulmalıdır. Mülakat sınavlarından sonra aday birden fazlaprogramı kazansa bile, bunlardan sadece birine kayıt yaptırabilir. Bu nedenleadayın kesin kayıt esnasında program sorumlusuna birden fazla programıkazandığı takdirde hangi programı seçtiğinibildirmesi gerekmektedir.

Ø  Tezli yüksek lisans programını kazanamayan adaylar, tezsizyüksek lisans ikinci öğretim programlarının sınavlarına girebilmek içinmüracaat tarihinden sonra tekrar müracaat edemez. Bu nedenle tezliyüksek lisans programını kazanamadığı takdirde tezsiz yüksek lisans programınagirmek isteyen adaylar her iki programa birden (12-16 Ağustos 2013tarihleri arasında) müracaat etmelidir.

Ø  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup üniversite öğreniminiyurt dışında bitirmiş olan adayların, yurtdışından alınmış lisans ve yükseklisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olmalıdır.Onaylanmamış diplomalarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ø Başvuru sırasında alınanbelgeler daha sonra iadeedilmeyecektir. Onay yapılmadan getirilen belgeler, asıllarının vefotokopilerinin getirilmesi halinde Enstitümüz tarafından onaylanabilmektedir.

Ø  Tezli yükseklisans programlarına başvuran adaylardan lisans öğrenimlerini yabancı dilde(İngilizce, Almanca, Fransızca) bir öğrenim programında tamamladıklarınıbelgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

Ø Doktoraya başvuranadayların 55 ÜDS/YDS puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenendiğer yabancı dillerden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Busınavların dışındaki sınavlar doktora adayları için geçerli değildir. (Yabancıdil sınavları eşdeğerlik tablosuna http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdfadresinden

ulaşılabilmektedir. )

Ø Bilim dalı bir yabancıdil ve edebiyatı olan bir doktora programına başvuran adayların, herhangi birdil türünden (İngilizce, Fransızca, Almanca) ÜDS/YDS’den en az 80 puan veyaÜniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puanalmış olmaları gerekir.

Ø LİSANSTAN DOKTORABAŞVURUSU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!!! Lisans derecesi ile doktorayabaşvuracak adayların da http://ens.ege.edu.traday başvuru ekranından program türünü seçerken “Yüksek Lisans Derecesi ileDoktora”yı seçmeleri gerekmektedir. Gerekli değişiklik daha sonra enstitücekesin kayıt sırasında yapılacaktır.

Ø Konservatuvara bağlıAnabilim Dallarına başvuracak adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir.

Ø  Yabancı Uyruklu adaylardan ALES İstenmeyecektir.

Ø  Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir.Yabancı uyruklu doktora adaylarının Türkçe haricindeİngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden bir tanesinde ÜDS/YDS ellibeş (55) puanaldıklarına dair belge getirmeleri zorunludur.

Ø  ÖNEMLİ NOT: Araştırma görevlilerininaynı ilde veya farklı bir ilde bir başka üniversitede lisansüstü öğrenimgörmeleri durumunda, kadrolarının geçici olarak lisansüstü öğrenim gördükleriüniversitelere 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesi uyarınca ÖYP kapsamında atananAraştırma Görevlilerinin zorunlu olarak tahsis edilmesi, yürütme kurulunun 29.03.2013tarihli toplantısında karar verilmiştir. Birbaşka üniversitenin yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, Okutman ve Uzmankadrosunda bulunan öğretim elemanlarının ise bulundukları şehir dışındalisansüstü öğrenim görmeleri YÖK' nun 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısıile bağlı bulundukları kurumun iznine tabidir. Kesin kayıt hakkı kazanan ve bukadrolarda görev yapan adaylar kesin kayıt tarihlerinde kurumlarından aldıklarıizin yazılarını sunmakla yükümlüdürler.

8. Sosyal BilimlerEnstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımına İlişkin Koşullar Tablosu

 

YABANCI DİL KOŞULLARI

ALES’TEN İSTENEN PUAN

 

 

Doktora

 

 

Lisanstan Doktora

YDS/ÜDS-55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan. E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Not: Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir doktora programına başvuran adayların, herhangi bir dil türünden (İngilizce, Fransızca, Almanca) ÜDS/YDS’den en az 80 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir

     Son üç  yıl içinde yapılmış ALES’den 80 ve üzeri puan. (Bölüm koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE –GMAT sınavından 80 ALES Puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

 

Yüksek Lisanstan Doktora

 

    ÜDS-55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan.E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Not: Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir doktora programına başvuran adayların, herhangi bir dil türünden (İngilizce, Fransızca, Almanca) ÜDS/YDS’den en az 80 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir

     Son üç yıl içerisinde yapılmış ALES’den 55 ve ve üzeri puan.

(Bölüm koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE-GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans

 

 

         ÜDS-50 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan  veya E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yaptığı sınavdan 70 ve üzeri puan.  

- Lisans Eğitimi % 100 yabancı dil eğitimi veren programlarda tamamlayanlara yabancı dil muafiyeti uygulanır.  

     Son üç yıl içerisinde yapılmış ALES’den 55 ve üzeri puan.

(Bölüm koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE-GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

 

Yabancı Dil Aranmamaktadır.

ALES Koşulu aranmamaktadır.

Yabancı dil sınavlarıeşdeğerlik tablosuna

http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdfadresinden ulaşılabilmektedir.


9. İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTANEĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN DÖNEMLİK TAHMİNİ ÜCRET TABLOSU

 


 

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

PROGRAM TÜRÜ

ÖĞR.ÜY.NE

ÖDENECEK

DERS KATI

ÖĞR.ÜY.NE

ÖDENECEK

SINAV KATI

 

 

ÖĞRENCİDEN ALINACAK

KREDİ/SAAT

ÜCRETİ

 

ÖĞRENCİDEN

ALINACAK

DÖNEMLİK

HARÇ

ÜCRETİ

1

Gazetecilik

Gazetecilik

İkinci Öğretim

4

4

210

1.dönem:3150

2.dönem:3150

3.dönem:3150

2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler

İkinci Öğretim

4

4

210

1.dönem:3150

2.dönem:3150

3.dönem:3150

3

Radyo Televizyon ve Sinema

Sinema

İkinci Öğretim

4

4

210

1.dönem:3150

2.dönem:3150

3.dönem:3150

4

Radyo Televizyon ve Sinema

Medya Çalışmaları

İkinci Öğretim

4

4

210

1.dönem:3150

2.dönem:3150

3.dönem:3150

5

Reklamcılık

Yaratıcı Yazarlık

İkinci Öğretim

4

4

210

1.dönem:3150

2.dönem:3150

3.dönem:3150

6

Psikoloji

Aile Danışmanlığı

İkinci Öğretim

7

5

173

1.dönem:2080

2.dönem:2080

3.dönem:2080

7

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İkinci Öğretim

5

5

120

1.dönem:1000

2.dönem:1500

3.dönem:1500

8

İktisat

Para-Banka

İkinci Öğretim

6

5

176

1.dönem:2640

2.dönem:2640

3.dönem:2640

9

İşletme

İşletme

İkinci Öğretim

6

5

176

1.dönem:2640

2.dönem:2640

3.dönem:2640

10

İşletme

İnsan Kaynakları Yönetimi

İkinci Öğretim

6

5

176

1.dönem:2640

2.dönem:2640

3.dönem:2640

11

Uluslar arası İlişkiler

Bölgesel İlişkiler: AB – Akdeniz Çalışmaları

İkinci Öğretim

6

5

176

1.dönem:2640

2.dönem:2640

3.dönem:2640

12

İktisat

İktisat

Uzaktan Eğitim

5

5

200

1.dönem:1800

2.dönem:1800

3.dönem:1800

13

İşletme

İşletme

Uzaktan Öğretim

5

5

200

1.dönem:1800

2.dönem:1800

3.dönem:1800

14

İşletme

Lojistik

Uzaktan Öğretim

5

5

200

1.dönem:1800

2.dönem:1800

3.dönem:1800

15

Psikoloji

Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları

İkinci Öğretim

6

5

120

1.dönem:1440

2.dönem:1440

3.dönem:1440

16

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi,Teftişi,Plan.ve Ekonomisi

İkinci Öğretim

5

4

140

1.dönem:1500

2.dönem:1750

3.dönem:1500

17

Arkeoloji

Müzecilik ve Kültürel Miras

İkinci Öğretim

5

5

176

1.dönem:2640

2.dönem:2640

3.dönem:2640

18

İşletme

Kuramsal Yönetişim ve Liderlik

İkinci Öğretim

6

5

176

1.dönem:2640

2.dönem:2640

3.dönem:2640

TEZLİYÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI

COĞRAFYA

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: En yüksek olan

TC

Yabancı uyruklu

5

1

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: En yüksek olan

TC

Yabancı Uyruklu

7

1

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.


ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Klasik Arkeoloji

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

10

2

Özel Koşullar

Arkeoloji bölümü (Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji) mezunu olmak ve lisans bitirme tezi yapmış olmak.

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Su Altı Arkeolojisi

Tezli Yüksek Lisans

ALES Puan Türü: EŞİT AĞIRLIKLI

TC

Yabancı Uyruklu

8

2

Özel Koşullar

Arkeoloji Bölümü (Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji) mezunu olmak. Dalışa engel bir rahatsızlığı olmamak (tam teşekküllü bir hastaneden alınacak rapor ile belgelenmelidir)


ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Alman Dili ve Edebiyatı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

8

2

Özel Koşullar

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili Eğitimi

Almanca Mütercim-Tercümanlık

Çeviribilim ve Çeviri bölümleri

Almanca Öğretmenliği

lisans mezunları başvurabilir.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

2

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü ve çift anadal ve yandal programlarının birinden mezun olmak


EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Eğitim Programları ve Öğretim

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

6

1

Özel Koşullar

Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.


İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Sınıf Öğretmenliği

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

8

Özel Koşullar

Eğitim Fakültesi mezunları başvurabilir.

Okul Öncesi Eğitimi

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

10

-

Özel Koşullar

Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden lisans mezunu olmak.


HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Sosyal Bilimler alanında eğitim veren 4 yıllık fakülte mezunu olmak.

İletişim Araştırmaları

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Sosyal bilimler alanında eğitim veren 4 yıllık fakülte mezunu olmak. Fen Fakültelerinin İstatistik bölümü mezunu olmak.

Kişilerarası İletişim

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Sosyal Bilimler alanında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Gazetecilik

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

6

-

Özel Koşullar

Sosyal Bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak.

Reklamcılık

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları başvurabilir.


Radyo Televizyon ve Sinema

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

8

1

Özel Koşullar

Lisans eğitimini Sosyal Bilimlere ilişkin disiplinlerden birinde tamamlamış olmak.

İŞLETME ANABİLİM DALI

İşletme

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

10

-

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (tüm bölümleri), İşletme Fakültesi (tüm bölümleri), Ekonometri, Bilgi Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesi (tüm bölümleri), Edebiyat Fakültesi (Sosyoloji ve Psikoloji bölümleri), İletişim Fakültesi (tüm bölümleri), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü


Yönetim Bilimi ve Organizasyon

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

10

-

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (tüm bölümleri), İşletme Fakültesi (tüm bölümleri), Ekonometri, Bilgi Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesi (tüm bölümleri), Edebiyat Fakültesi (Sosyoloji ve Psikoloji bölümleri), İletişim Fakültesi (tüm bölümleri), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü

İKTİSAT ANABİLİM DALI

İktisat

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

18

1

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik Fakülteleri ile İstatistik ve Matematik bölümleri ve Harp Okulları mezunları, Polis Akademisi mezunları başvurabilirler.

Lisans derecesi iktisat olmayanların lisans düzeyinde en az 2 iktisat dersi almış olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayanlar programa kabul edildikten sonra Mikro ve Makro İktisadi Analiz derslerini almak zorundadırlar.


Bölgesel Kalkınma İktisadı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

7

-

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik Fakülteleri ile İstatistik ve Matematik bölümleri ve Harp Okulları mezunları, Polis Akademisi mezunları başvurabilirler.

Lisans derecesi İktisat olmayanların lisans düzeyinde en az 2 iktisat dersi almış olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayanlar programa kabul edildikten sonra Mikro ve Makro İktisadi Analiz derslerini almak zorundadırlar.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Uluslararası İlişkiler

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

5

2

Özel Koşullar

Uluslararası İlişkiler bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin tüm bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin tüm bölümleri, Hukuk Fakültesi, Harp Okulu ve Polis Akademisi mezunu olmak.


TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI

Türk Sanatı Anabilim Dalı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sayısal-sözel-eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

3

1

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

3

1

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

4

-

Özel Koşullar

Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.


Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

3

2

Özel Koşullar

Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak.

Türk Tarihi Anabilim Dalı

Tezli yüksek lisans

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

6

-

Özel Koşullar

Üniversitelerin Sosyal Bilimlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Türk Halk Oyunları

Tezli yüksek lisans

TC

Yabancı Uyruklu

3

1

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI

 

PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Psikoloji

Doktora

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Psikoloji alanında lisans yapmış olmak.

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar: Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

FELSEFE ANABİLİM DAL

Felsefe Tarihi

Doktora

Ales puan türü: sözel veya eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Yoktur.


SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

6

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Lisans eğitimini sosyoloji bölümünde yapmış olmak

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Türk Dili ve Edebiyatı

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

11

4

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.


ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Alman Dili ve Edebiyatı

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

2

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Almanca Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, Çeviri bölümleri, Almanca Öğretmenliği lisans mezuniyeti

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Almanca Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, Çeviri bölümleri, Almanca Öğretmenliği yüksek lisans mezuniyeti

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

2

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü ve çift anadal ve yandal programlarının birinden mezun olmak

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Kadın Çalışmaları bölümlerinden birinden mezun olmak.


AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

DOKTORA

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Lisansını veya yüksek lisansını Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmak.

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Klasik Arkeoloji

DOKTORA

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

7

2

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Arkeoloji bölümü (Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji) mezunu olmak ve lisans bitirme tezi yapmış olmak

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar: Yüksek lisansını Arkeoloji veya Klasik Arkeoloji anabilim dalında yapmış olmak.HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Sosyal Bilimler alanında eğitim veren 4 yıllık fakülte mezunu olmak.

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Sosyal Bilimler alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Kişilerarası İletişim

Doktora

ALES Puan Türü: SÖZEL

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Sosyal Bilimler alanı kapsamındaki bilim dallarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Yüksek Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Sosyal bilimler alanı kapsamındaki bilim dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

GAZETECİLİK

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

6

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Sosyal Bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Yüksek lisans eğitimini Sosyal Bilimler alanında yapmış olmak.

REKLAMCILIK

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

5

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları başvurabilir.

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Sosyal Bilimler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.


RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

8

1

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Lisans Eğitimini İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ya da diğer sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden birinde tamamlamış olmak.

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Yüksek lisans eğitimini İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesindeki disiplinlerden birinde tamamlamış olmak.

İŞLETME ANABİLİM DALI

İşletme

Doktora

Ales puan türü: Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

8

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Ekonometri bölümü, Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği bölümü, Harp Okulu ve Polis Akademisi mezunları

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar: İşletme ve/veya İşletme alt disiplinlerinde (Üretim/İşlemler Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Lojistik, Yönetim Bilgi Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Muhasebe vb. alanında) yüksek lisans yapmış olmak.


İKTİSAT ANABİLİM DALI

İktisat

Doktora

Ales puan türü:Eşit ağırlıklı

TC

Yabancı Uyruklu

11

1

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Lisans mezunları için İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik Fakülteleri ile İstatistik ve Matematik Bölümleri ve Harp Okulları mezunları, Polis Akademisi mezunları başvurabilirler.

Lisans derecesi İktisat olmayanların lisans düzeyinde en az 2 iktisat dersi almış olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayanlar programa kabul edildikten sonra Mikro ve Makro İktisadi Analiz derslerini almak zorundadırlar.

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:  İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak şartı aranacaktır.


 

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI

Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

4

2

Özel Koşullar

Özel koşul yoktur.

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

4

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak.


Türk Tarihi Anabilim Dalı

Doktora

Ales puan türü: Sözel

TC

Yabancı Uyruklu

4

-

Özel Koşullar

Lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Üniversitelerin Tarih, Tarih Eğitimi ya da Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak.

Yüksek lisans mezunlarında aranacak şartlar:

Üniversitelerin Tarih ya da Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
15/07/2013 0 5189
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!