Yükleniyor...
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADI.

BAŞVURULAR

Adayların en geç 15.09.2013 tarihine kadar Gaziantep Üniversitesi (www.gantep.edu.tr)internet adresinde yer alan Yüksek Lisans on-line başvuru formunu doldurarakçıktısını almaları gerekmektedir. Adaylar başvuru için herhangi birbelge/doküman göndermeyeceklerdir. Başvuru formunda verilen bilgilerin doğruluğunuibraz etmek için, gerekli belgeler istendiğinde aday tarafından teminedilmelidir.

Not:Birden fazla programa başvurmak isteyen adayların online başvuru yaparkentercih sıralamalarını belirtmeleri gerekir. İki programa birden yerleşme hakkıkazanan aday bunlardan sadece birine kayıt yaptırma hakkı kazanır.

SÖZLÜ SINAVDA İSTENEN BELGELER

Adayların, sözlü sınavına geldiklerinde aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

1)On-lineBaşvuru Formu Çıktısı

2)Diploma veyaçıkış belgesi

3)Mezun olduğuyükseköğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belge(transkript belgesi)

4)ALES sonuçbelgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında)

5)Programlariçin başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi

BAŞVURULARI SINAVLAR ve KAYIT-KABULİÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

15.09.2013 – Son Başvuru Tarihi (24:00’ a kadar)

16.09.2013 -Sınava girecek öğrencilerinlistelerinin ilan edilmesi.

17.09. 2013- AnabilimDallarında mülakat sınavı (saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim DalıBaşkanlıklarında yapılacaktır.

18.09.2013-SonuçlarınEnstitülere gönderilmesi.

19.09.2013-Sonuçlarıngenel olarak ilan edilmesi.

20-09.2013-AsilListeden kazananların kesin kayıt tarihleri,özel öğrenci kayıtları, cezalı kayıtlar veders ekleme çıkarma.

23.09.2013-Yedeklisteden kazananların kesin kayıtlarının yapılması.

01.08.2013- 02.09.2013YatayGeçiş başvuruları

02-06.09.2013 Özel Öğrenci Başvuruları


ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR

1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans eğitimini sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.

2) Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans mezuniyet genel not ortalaması 3.00/4.00(8/10 veya 80/100) olan lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

3) TezsizYüksek Lisans Programlarından mezun olanların doktora programına başvurabilmesi için ; 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırarak tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanmış olmalarıgerekir. Doktora programlarına başvurularında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanlara uygulanacak şartlara tabidirler.

4) ALES PUANLARI

Adayların ALES’denveya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES puanı istenmemektedir.

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES* ve GMATPuanları

Ana Bilim Dalı

Puan Türü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Diploması İleDOKTORA

Lisans Diploması İle DOKTORA

İktisat

ALES: EA

55

55

80

İşletme

ALES: EA

55

70

80

İşletme Ortak Dok.

ALES: EA

-

65

80

Tarih

ALES: SÖZ

55

55

80

Turizm İşletmeciliği

ALES: EA

55

Uluslar arası Tic. ve Pazarlama

ALES: EA

55

Türk Dili ve Ed.

ALES: SÖZ

55

Sosyoloji

ALES: SÖZ

55

Güvenlik Str. ve Yönetimi

ALES: SÖZ

55

Temel İslam Bilimleri

ALES: SÖZ

55

İletişim ve Top.Dön.

ALES: SÖZ

55

Gastronomi ve Mutfak San.

ALES: SÖZ

55

*Yüksek Lisans Programından mezun olup DoktoraProgramına en fazla bir dönem ara vererek başvuran adaylar, Yüksek LisansProgramına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını kullanabilirler.

NOT: ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresivardır.


5)ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİLPUANLARI

Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancıdil şartı aranmaz. Doktora programlarına başvuran adayların, Tablo2’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

Tablo 2. Doktora başvurularında istenen en azİngilizce ÜDS* puanları

ANA BİLİMDALI

ÜDS PUANI

İktisat

55

İşletme, Gaziantep-Zirve Ortak

55

Tarih

55

*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen ÜDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.


6)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Tezli Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınır ve elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar dahilinde yapılır. Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır, ancak mülakat sınavnotu sıfır olarak işlem yapılır.( Dilekçelerin mülakattan önce verilmesi gerekir.)

  Tezsiz Yüksek Lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden lisans diplomasınot ortalamasının %80’ si ve yapılacak sözlü sınavın % 20’si alınarakelde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar dahilinde yapılır.

  Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

  Doktora programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

· İşletmeAnabilim Dalı Doktora Programı için değerlendirmeler Genel başarı notu, ALES’ ten alınan puanın %50’si, lisans veya yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %10‘si, yazılı sınavın %40’ ı toplamından oluşur.

a) Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır.

b) Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlemyapılır.

c) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

d)Gaziantep- Zirve Üniversitesi Ortak Doktora programı için değerlendirmede Genelbaşarı notu, ALES’ ten alınan puanın %50’si, lisans veya yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %20‘si, yazılı sınavın %30’ u toplamından oluşur.

e) İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Programına alınacak öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti2013-1014 eğitim öğretim yılında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Dersler: Üç sömestr =15.000 TL(her birsömestr 5.000TL)

Tez: Beş sömestr = 6.000 TL (her birsömestr 1.200TL)

f)Öğrenim Ücretleri Zirve Üniversitesine ödenecektir.

7)KİMLER BAŞVURABİLİR

  İktisat Ana Bilim Dalı
   Doktora programına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisanslarından birini İktisat alanında yapmış olmaları gerekir.Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İktisadi veİdari Bilimler Fakülteleri veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmaları gerekir.II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.
  İşletme Ana Bilim Dalı

   Doktora programına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisanslarından birini İşletmealanında yapmış olmaları yada en azdört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir, ayrıca Yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00 olması gerekir.

   Gaziantep- Zirve Üniversitesi Ortak Doktora programına başvuracak adaylarınYüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekir, ayrıca Yükseklisans veya lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00 olması gerekir.

   Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İşletmeMühendisliği veya Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik alanlarından ya daen az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletmeve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliğiyetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birinibitirmiş olmaları gerekir.

   II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adaylarınÜniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

  Bankacılık ve SiğortacılıkAna Bilim Dalı
   II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adaylarınÜniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

  Tarih Ana Bilim Dalı

   II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adaylarınüniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu, Polis Akademisi veya Harp Okulu mezunu olmaları gerekir.

   Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracakadayların üniversitelerin Tarih bölümünden mezun olmaları gerekir.

   Doktora programına başvuracak adaylarınTarih Anabilim dalı ve ilgili bilim dalında yüksek lisans yapmış olmalarıgerekir.

  Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

o Tezli YüksekLisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllıkbölümlerinin Sosyal alanlarından mezun olmaları gerekir.

o II. ÖğretimTezsiz Yüksek Lisans programına başvuracakadayların üniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.


  Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalı
   Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların PolisAkademisi mezunu, Hukuk Fakültesi mezunu, güvenlik alanında eğitim almışlisans mezunu veya bu alanda üst yöneticilik yapıyor olmaları gerekir.

  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

o Tezli Yüksek Lisans programınabaşvuracak Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir. son beş yıl içinde girdiği Merkezi Yabancı Dil Sınavından (Arapça KPDS,ÜDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan alınan,eşdeğer puanlar kabul edilir.)en az 50 puanalmış olmaları gerekir.(Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde belgesini getirmekşartıyla)


  SosyolojiAna Bilim Dalı

  Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak Fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji ve Felsefe bölümlerinden ( 4 yıllık) mezun olmaları gerekir.

  İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Ana Bilim Dalı

o Tezli YüksekLisans programlarına başvuracak adayların fakültelerinSosyoloji, Antropoloji, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya ve Felsefebölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakülteleri,İletişim ve İletişim Bilimleri Fakültelerinden ( 4 yıllık) mezun olmaları gerekir.

  Gastronomi ve Mutfak San. Ana Bilim Dalıo Tezli YüksekLisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllıkbölümlerindenmezun olmaları gerekir.


  Kentleşme ve Top.Entegrasyon Ana Bilim Dalı

o II. ÖğretimTezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4

yıllıklisans programı mezunu olmaları gerekir.

  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ana Bilim Dalı

o II. ÖğretimTezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4yıllık lisans programı mezunu olmalarıgerekir.

  Turizm İşletmeciliğiAna Bilim Dalı

o Tezli YüksekLisans başvuracakadayların Üniversitelerin 4yıllıklisans programı mezunu olmaları gerekir.

  Uluslar arası Tic.ve PazarlamaAna Bilim Dalı

o Tezli YüksekLisans başvuracakadayların İİBF, Siyasalbilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Yönetim BilimleriYüksekokulları ve benzeri disiplinlerde faaliyet gösteren fakültelerin ilgilibölümlerinden lisans derecesi almış öğrenciler kabul edilecektir.

o II. ÖğretimTezsiz Yüksek Lisans başvuracak adayların Üniversitelerin 4yıllık lisans programı mezunu olmalarıgerekir.


8)ÖZEL DURUMLAR

  II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir. Bu durumda boş kontenjan bulunması halinde, adayların talebi ve başvuru koşullarını sağlamaları koşuluyla talepte bulunan adaylara diğer programlara kayıt hakkı tanınabilir.

  Tezsiz II. Öğretim yüksek lisans programının öğrenci katkı payı tutarı ders başına 504 TL’dir.Toplam 10 ders alınacaktır. Dönem Projesi dahil toplam ücret 5.040 TL’dir. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara duyurulacaktır.

  Tarih Ana Bilim Dalı Tezsiz II. Öğretim yüksek lisans programının öğrenci katkı payı tutarı ders başına 330 TL’dir.Toplam 10 ders alınacaktır. Dönem Projesi dahil toplam ücret 3.300 TL’dir. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara duyurulacaktır.

9) YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARININDEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi dosya üzerinden yapılarak, programa kabul için yeterli bulunan adaylara kabul yazısı gönderilir.

2) Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını enstitümüze yapacaklardır.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SAĞLAMASIGEREKEN DİL KOŞULLARI

1) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların en az aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;

a) TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puanalması.

b) Türkçe bildiğini belgelemesi,

c) Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi,

d) Gaziantep Üniversitesi tarafından ……….2013 tarihinde yapılacak sınavda başarılı olmaları,

2) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabuledilir ve bir yıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dilşartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bir yıl içinde dil için gerekli şartları sağlayamayan adayların programla ilişiği kesilir.

ö0ÖZELÖĞRENCİ ADAY KAYITLARI

Lisansüstü derslere özel öğrenci aday başvuruları, 2-6 Eylül 2013 tarihlerinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır.

Başvurudaİstenen Belgeler

1)Özel Öğrenci Başvuru Formu ve 2 adet resim.

2)Transkript (Not Belgesi).

3)Nufuz cüzdanı fotokopisi

Üniversitemizde görevli akademik ve idaripersonel özel öğrenci statüsünde lisans veya lisansüstü dersi alamazlar.

Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1) Başvuruda istenen belgelerin asılları.

2) 4 adet fotoğraf.

3) Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi.

4) Kimlik Fotokopisi

5) Öğrenim katkı payının birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

6)Özel öğrenciler için ders kayıt ücreti banka dekontu.

NOT:Kabul ve redde ilişkin aday listeleri Enstitü internet sayfasındailan edilecektir.

11) YATAY GEÇİŞ KABUL ESASLARI

1) Öğrencilerin yatay geçiş için başvurdukları programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

2) Başvuruların 01.08.2013-02.09.2013 tarihleriiçinde yapılması gerekmektedir.

3) Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuran adayların ayrılacağı yükseköğretim kurumunda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış olmaları ve ALES veya GMAT sınavından tablo 1 de belirtilen notların alınmış olması gerekir.

4) Yatay geçiş başvurusu yapan adaylar,başvurularını elden veya posta ile ilgili Anabilim Dalına yapmaları gerekir.Yatay geçiş başvuru için istenen belgeler şunlardır:

a. Başvuru dilekçesi

b. Halen kayıtlı oldukları Yüksek ÖğretimKurumundan alınan öğrenci belgesi

c. Halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretimkurumundan alınan transkript

d. ALES sonuç belgesi

e. Programın başvuru koşulunda belirtilenyabancı dil yeterlik belgesi

5) Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans programına yatay geçişle başvuracak adayların, Tarih Anabilim Dalı tezli yükseklisans programı ile ilgili bilim dalına kayıtlı olmaları.

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

İşletme ABD

Yüksek

Lisans

Doktora

Doktora

II.Öğretim

Tezsiz

Y. Lisans

Yabancı

Uyruklu

Öğrenci

Yabancı

Uyruklu

Öğrenci

Tezli

(Zirve Ortak)

Tezsiz

Tezli Y.Lisans

Doktora

İşletme ABD

15

10

5

50

8

4

Bankacılık ve Sigortacılık

ABD

20

İktisatABD

Yüksek

Lisans

II.ÖğretimTezsiz

Yüksek Lisans

Doktora

Yabancı Uyruklu

Öğrenci

Tezli

Tezsiz

İktisat ABD

5

50

3

4

Tarih

ABD

Yüksek

Lisans

Doktora

II.ÖğretimTezsizYüksek Lisans

Yatay Geçiş

Yabancı

Uyruklu

Öğrenci

Tezli

Tezsiz

Tezli

Yakınçağ Tarihi

10

2

-

1

2

Yeniçağ

Tarihi

10

2

-

1

2

Genel

Türk

Tarihi

2

2

-

1

2

T.C

Tarihi

4

1

-

1

2

Ortaçağ

Tarihi

2

1

-

1

2

Tarih

ABD

30

Türk Dili ve

Edebiyatı ABD

Yüksek

Lisans

II.Öğretim TezsizYüksek Lisans

YabancıUyruklu

Öğrenci

Yatay Geçiş

Tezli

Tezsiz

Tezli

Yeni Türk Dili

4

Eski Türk Edebiyatı

6

4

Türk Halk Edebiyatı

3

Türk Halk Bilimi

5

Yeni Türk Edebiyatı

8

4

2

Türk Dili ve

Edebiyatı

30

Temel İslam Bilimleri

ABD

Yüksek

Lisans

Yabancı Uyruklu

Öğrenci

Yatay Geçiş

Tezli

Tezli Y.Lisans

Tefsir

6

1

1

Kelam

4

2

1

Hadis

2

-

1

İslam Hukuku

2

1

1

Arap Dili ve Belagatı

-

1

1

Sosyoloji ABD

YüksekLisans

Tezli

Sosyoloji

12

Güvenlik Stratejileri

ve YönetimiABD

Yüksek Lisans

Tezli

Güvenlik Stratejileri

ve Yönetimi

5

İletişim ve Toplumsal Dönüşüm

Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Yatay Geçiş

Tezli

Tezli

İletişim ve Toplumsal Dönüşüm

8

1

Gastronomi ve Mutfak

Sanatları Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Tezli

Gastronomi

12

Kentleşme ve Top. Entegrasyon ABD

Yüksek Lisans

Tezsiz

Kentleşmeve Top.

Entegrasyon

30

İş Sağlığı ve İşGüvenliğiABD

Yüksek Lisans

Tezsiz

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

60

Turizm İşletmeciliği ABD

Yüksek Lisans

Yatay Geçiş

Tezli

Tezli

Turizm İşletmeciliği

15

3

Uluslar arası Tic. vePazarlama ABD

Yüksek

Lisans

II.Öğretim Tezsiz

Yüksek Lisans

Tezli

Tezsiz

Uluslar arası Tic. ve Pazarlama ABD

10

50


Arkeoloji

Ana Bilim Dalı

Yatay Geçiş

Tezli

Arkeoloji ABD

6


Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
28/08/2013 0 19212
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!