Yükleniyor...
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Giresun Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

ANABİLİM DALI

YÜKSEKLİSANS

YATAYGEÇİŞ KONTENJANI

YEDEK

KONTENJAN

ALESPUAN TÜRÜ

İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı

15 öğrenci

--------

-------

Sayısal

Kimya Anabilim Dalı

21 öğrenci

5 öğrenci

5 öğrenci

Sayısal

FizikAnabilim Dalı

10 öğrenci

---------

-------

Sayısal

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK

LİSANS

DOKTORA

YATAYGEÇİŞ KONTENJANI

(YÜKSEKLİSAN)

YATAYGEÇİŞ KONTENJANI

(DOKTORA)

ALES PUAN

TÜRÜ

Genel Biyoloji Alanı

2

2

1

1

Sayısal

HidrobiyolojiAlanı

4

2

1

1

Sayısal

TemelveEndüstriyel MikrobiyolojiAlanı

2

2

1

1

Sayısal

ZoolojiAlanı

3

2

1

1

Sayısal

Moleküler Biyolojive GenetikAlanı

4

2

1

1

Sayısal

BiyoteknolojiAlanı

3

1

1

1

Sayısal

BotanikAlanı

4

2

1

1

Sayısal

TOPLAM

22

13

7

7


İlköğretim Anabilim Dalı Fen BilgisiÖğretmenliğine;

Yüksek Lisans: Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olanlarbaşvurabileceklerdir.

Kimya Anabilim Dalı’na;

Yüksek Lisans:Fen Fakültesi mezunlarının, Fen EdebiyatFakültelerinin Fen Bilimleri Bölümleri mezunlarının, Mühendislik Fakültesimezunlarının, Eğitim fakültelerinin Fen Bilimleri ilgili alanlardan mezunolanları, Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Ziraat Fakültesi mezunlarıbaşvurabileceklerdir.

Fizik Anabilim Dalı’na;

Yüksek Lisans:

Fakültelerin Fizik, Fizik Öğretmenliği ve FizikMühendisliği bölümlerinden mezunları başvurabileceklerdir.

Biyoloji Anabilim Dalına;

Temel ve Endüstriyel MikrobiyolojiAlanına:

Yüksek Lisans:Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

Doktora: Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, MolekülerBiyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun olup alanında Yüksek Lisans yapmışolanlar başvurabilir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanına:

Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,Kimya, Biyokimya,Moleküler Biyoloji ve Genetik, bölümlerinden mezunolanlar başvurabilir.

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ve Kimya ABD’dayüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.

Botanik Alanına:

Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezunolanlar başvurabilir.

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD’da yüksekLisans yapmış olmak.

Genel Biyoloji Alanına:

Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen BilgisiÖğretmenliği ile Gıda Mühendisliği bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunuolanlar başvurabilir.

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, BalıkçılıkTeknolojisi Mühendisliği ABD, Ziraat Bilimleri Bilim dalı, Su Ürünleri ABD veGıda Mühendisliği ABD’da Yüksek lisans yapmış olanlarbaşvurabilirler.

Hidrobiyoloji Alanına:

Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen BilgisiÖğretmenliği ile Gıda Mühendisliği bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunuolanlar başvurabilir.

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, BalıkçılıkTeknolojisi Mühendisliği ABD, Ziraat Bilimleri Bilim dalı, Su Ürünleri ABD veGıda Mühendisliği ABD’da Yüksek lisansmezunları başvurabilirler.

Zooloji Alanına:

Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen BilgisiÖğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, BalıkçılıkTeknolojisi Mühendisliği ABD ve Su Ürünleri ABD’larında Yüksek lisans yapmışolanlar başvurabilirler.

Biyoteknoloji Alanına:

Yüksek Lisans: Fen Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji,Su Ürünleri Fakültesi mezunları, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Fen BilgisiÖğretmenliği ile Gıda Mühendisliği bölümleri ile Ziraat Fakültesi mezunuolanlar başvurabilir.

Doktora: Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, BalıkçılıkTeknolojisi Mühendisliği ABD, Ziraat Bilimleri Bilim dalı, Su Ürünleri ABD veGıda Mühendisliği ABD’da Yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilirler.

a) Yüksek Lisans Programları:Lisans derecesini başvurdukları programdan farklıalanlardan almış olan adaylara, “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretimve Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi hükmünce bilimsel hazırlık programıuygulanır.

Doktora Programı: Yüksek Lisans derecesini başvurdukları programdanfarklı alanlarda almış olan adaylara, “Giresun Üniversitesi LisansüstüEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. maddesi hükmünce bilimsel hazırlıkprogramı uygulanır.

b) Doktora programına girişte yabancı dil: YDS’denen az 55 (Ellibeş)puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birsınavdan bu puanın muadili bir puan alması zorunluluğu bulunmaktadır.

c)ALES: Yüksek Lisans ve Doktora programı; en az 55(Ellibeş) sayısal puanolmalıdır.

d) Başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi birlisansüstü programa kayıtlı bulunanların

başvurularıkabul edilmez, tespiti halinde Enstitü ile ilişkileri kesilir.

e) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesinde

-Öğrencinin ders döneminde en az bir yarıyılı başarıile tamamlamış olması gerekir.

- Not ortalamasının; tezli ve tezsiz yüksek lisanstaen az CB, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az BB olması gerekir.

-Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilenöğrenci başvuru şartlarına sahip olması gerekir.

- Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz.

- Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındayatay geçiş yapılmaz.

-Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilenüniversiteler hariç, yurt dışındaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindekiüniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

- Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaftutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile belirlenir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvuru Tarihi:12 Ağustos-23 Ağustos2013

Başvuru Yeri:Aşağıda belirtilen başvuru evrakları ilebirlikte, Fen Bilimleri Enstitü. Müdürlüğü’ne şahsen başvurulacaktır. Posta ileyapılan başvuru evrakları işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe ve LisansüstüProgramlara Başvuru Formu (Formu buradan indiriniz.)

2-Özgeçmiş,

3-Diploma: Yüksek Lisans Programı: Lisansdiploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi.Doktora Programı:Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylıfotokopisi.

4-Transkript (onaylı): not sistemleriyüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden notortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmelerizorunludur. Belgeleriniİbraz edemeyenlerin not dönüştürme işlemi YüksekÖğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolarına göre yapılacaktır.

5-Nüfus cüzdanı sureti,

6-Fotoğraf 4 adet vesikalık( kılık-kıyafetyönetmeliğine uygun)

7-ALES Sonuç Belgesi: Yüksek lisans programınabaşvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla, AkademikPersonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ den başvurduğu programınpuan türünden en az 55(ellibeş) standart puana sahip olduklarına dair ALESsonuç belgesi,

8-YDS, ÜDS, TOEFL, IELTS KPDS’ ya daÜniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanmuadili hesaplanarak %10’luk dil puanından yararlanacaktır. Söz konusubelgelere sahip olmayan adaylar için ayrıca yabancı dil sınavı yapılmayacaktır.

SINAV TARİHLERİ VE YERİ

MülakatSınavı : 27Ağustos 2013 Salı Saat: 10.00

Biyoloji ABD Başkanlığı, Kimya ABD Başkanlığı,İlköğretim ABD Başkanlığı, Fizik ABD Başkanlığı

DEĞERLENDİRME

Yüksek Lisans :

Programlara başvuran adayların ALESpuanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldüktensonra) %20’si ve mülakat notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u dikkatealınarak, başarı notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi içinyukarıda belirtilen oranların toplamının en az 60 olmasıgerekir. En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak ilan edilenkontenjan kadar öğrenci alınacaktır.

Doktora Programı:

Programlara başvuran adayların ALESpuanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme dönüştürüldüktensonra) %20’si ve mülakat notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u dikkatealınarak, başarı notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi içinyukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 olmasıgerekir. En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılarak ilan edilenkontenjan kadar öğrenci alınacaktır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri : 02 Eylül 2013–06 Eylül 2013 tarihlerinde EnstitüMüdürlüğü’nde yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) 1)Yüksek Lisans Programı:Lisansdiploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı.

Doktora Programı: YüksekLisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

2) Transkript (aslı),

3)ALES Sonuç Belgesi (aslı),

4)Erkek öğrenciler için Askerlik Durum belgesinin aslı(Askerlik Şubesi Başkanlığından son 1 ay içerisinde alınmış). Askerliğiniyapmış olanlar terhis belgesinin aslı

5) Fotoğraf 4 Adet (kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun,son 6 ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde),

İLETİŞİM


Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Eski Rektörlük Binası Sultan Selim Mah.

Eşref Dizdar Sok. No:5 (Eski Valilik Binası)

Tel: +90 (0454) 3101087-88

Fax: +90 (0454) 3101089 E-posta:[email protected]


Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
01/08/2013 0 2017
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!