Yükleniyor...
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

#Akademik Haberler
0 2572

BAŞVURU TARİHLERİ: 12-16Ağustos 2013 tarihleri arasında Enstitüye şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim BilimleriEnstitüsü, İstiklal Yerleşkesi BURDUR.

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV YERİ: İlgili Anabilim Dallarındayapılacaktır.

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV TARİHİ: 26-27 Ağustos 2013

NOT: Posta ile ya da elektronik ortamda yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

DOKTORA PROGRAMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

1-a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; birlisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancıülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyrukluöğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almaları da gerekir. Lisans diploması ilebaşvuranların not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 70 veya 4’lük sistemdeen az 2.0, yüksek lisans diplomasına sahip olanların yüksek lisans notortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 (75/100) ve dört yıllık lisansdiploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans notortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 (75/100) olması gerekir. Dönüşümgerektiğinde YÖK dönüşüm tablosu geçerlidir.

b) Yüksek lisans ve lisans diploması ile başvuranlardanALES puanının başvurdukları program puan türlerinde en az 55 standart puanalmış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMATsınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.

c) Doktora programına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55puan veya Üniversitelerarası Kurultarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birindenen az 55 veya eşdeğer puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencileriçin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birindenYDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birsınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Bu asgari puanlarıngirilecek programın özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından kararverilir.

ç) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların bufıkranın (c) bendinde geçen dil sınavlar içerisinden kendi alanının dışındakibaşka bir yabancı dil sınavına girerek bu sınavdan en az 55 aldığına dair belgeibraz etmeleri gerekir.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatocabelirlenen esaslar dikkate alınır.


İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

ANABİLİM DALI

YATAY GEÇİŞ

DOKTORA PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

-

4

Eşit Ağırlık

Sınıf Öğretmenliği Alanında Lisansını Tamamlamış veya Sınıf Öğretmenliği Alanında Yüksek Lisansını Yapmış Olmak.

( 4 Kişilik Kontenjan)

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

MÜZİK EĞİTİM DOKTORA PROGRAMI

ANABİLİM DALI

YATAY GEÇİŞ

DOKTORA PROGRAMI

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar Eğitimi

(Müzik Eğitimi)

-

3

Herhangi Bir Puan Türü

(Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)

Müzik Eğitimi Alanında Yüksek Lisansını Tamamlamış Olmak.

( 3 Kişilik Kontenjan)

DOKTORA DEĞERLENDİRME

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı,lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı/sözlüveya mülakat sonucu esas alınır. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisansve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u veyazılı/sözlü veya mülakat sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanan puandeğeri toplamının en az 70 olması gerekir.

(3) Adaylar mülakatta 100 puan üzerindendeğerlendirilir. Mülakat sınavından en az 50 puan alamayan veya mülakatsınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşitolması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu,yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) -a) Öğrenciden alanı ile ilgili iki öğretim üyesinden alınmışreferans mektubu istenebilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENELŞARTLAR

1-a)Bir lisans diplomasına veya YÖKtarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokuldiplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdekikarşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b)ALES sınavından başvurduğu programınpuan türünden en az 55 tam puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulcakabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan almaları gerekir.

c)YDS, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilenKPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olması gerekir.

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

İlköğretim

(Sınıf Öğretmenliği)

10

Eşit Ağırlıklı

Sınıf Öğretmenliği Alanında Lisansını Tamamlamış Olmak

(5 Öğrenci Kontenjanı)

Sınıf Öğretmenliği Alanında Lisansını Tamamlamış Olmak ve En Az 10 (on) Yıllık Öğretmen Olmak

(5 Öğrenci Kontenjanı)

İlköğretim

(Fen Bilgisi Eğitimi)

13

Sayısal

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak

(13 Öğrenci Kontenjanı)

İlköğretim

(Sosyal Bilgiler Öğretmenliği)

10

Sözel

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Mezunu Olmak.

( 9 Kişilik Kontenjan)

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezunu Olmak.

(1 Kişilik Kontenjan)

Güzel Sanatlar Eğitimi

(Müzik Eğitimi)

5

Herhangi Bir Puan Türü

(Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Mezunu Olmak.

(5 kişilik Kontenjan)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

(Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi)

12

(Alan İçi)

Herhangi Bir Puan Türü

(Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)

Fakülte ve Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Bilimleri Bölümü Mezunu Olmak.


YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME

(3)Adaylarmülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(4) -a)Öğrenciden alanı ile ilgili bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubuistenebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;ALES standart puanının% 50’si, lisansnot ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat notunun% 20’si alınarak hesaplanan not toplamının60 puandan az olmaması gerekir. Yazılı/sözlü veya mülakat sınavına girmeyenadayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı/ sözlü veyamülakat sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az 50 puan almış olmalarıgerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlaraadaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALESpuanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ve yazılı ve/veya sözlü sınavnotu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

-Gireceği programı belirten başvuruformu (http://ebe.mehmetakif.edu.tr) sayfasından temin edilir,

-Lisans/Yüksek Lisans Diploması *

-Lisans/YüksekLisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasınıgösterir belge ve(Mezun oldukları ÜniversitedeTranskriptleri-4’lü sistemde olanların, notların 100’lük sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir. Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet notunun yüzlüksistemdeki karşılığı olmayanadayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır),

-ALES Sonuç Belges

-Yabancı Dil (YDS - ÜDS veya Eşdeğeri) Sonuç Belgesi,

-Askerlik DurumBelgesi,

-Adli Sicil Kaydı Belgesi,

-Nüfus CüzdanıÖrneği veya Fotokopisi,

-İkametgâh Belgesi,

-4 Adet VesikalıkFotoğraf ve Fotoğrafların CD’de Kopyası ( Yükseköğretim Kurumları Kılık,Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş)

* Adaylardan istenen söz konusubelgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabuledilir.

NOT

·Kesinkayıt, başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte akademik takvimdebelirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

·Adaylaryalnız bir Anabilim dalına kayıt yapabilirler.

·Başvuranadaylar mülakat sınavına katılmak zorundadır.

·Adaylardeğerlendirme sonuçlarını http://ebe.mehmetakif.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
25/07/2013 0 2572
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!