Yükleniyor...
MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

Ana Bilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans Kontenjanı

Doktora Kontenjanı

ALES Puanı

Türü

T.C. Uyruklu

K.K.T.C Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Yatay Geçiş

T.C. Uyruklu

K.K.T.C Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Yatay Geçiş

Biyoloji

14

-

1

-

10*

-

1

-

SAY

Biyoteknoloji

10

-

1

-

-

-

-

-

SAY

Çevre Mühendisliği

12

1

-

-

10*

1

-

-

SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

-

-

1

-

-

-

-

SAY

Fizik

20

2

2

2

15*

2

2

2

SAY

Gıda Mühendisliği

10

5

5

2

15*

2

3

2

SAY

İmalat Mühendisliği

10

2

2

2

10*

1

1

1

SAY

Jeoloji Mühendisliği

20

2

2

6

15*

2

2

5

SAY

Kimya

21

-

2

-

15*

-

2

-

SAY

Kimya Mühendisliği

10

4

2

-

5*

-

-

-

SAY

Makine Mühendisliği

4

-

-

-

-

-

-

-

SAY

Matematik

17

-

2

2

12*

-

2

2

SAY

Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler

10

1

-

-

-

-

-

-

SAY

Su Ürünleri

20

3

3

-

20*

3

3

-

SAY

Şehir ve Bölge Planlama

8

2

2

2

-

-

-

-

SAY


*İşaretli Enstitümüz ana bilim dallarının doktoraprogramlarına 2013-2014 eğitim-öğretimyılında kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizden ilan metninin sonunda verilenkoşulları sağlayanlara karşılıksız burs verilecektir.

BAŞVURU VE TAKVİM

Online Başvuru : 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında adaylar “http://eobs.mersin.edu.tr/basvuru/fenindex.php”denaday başvuru formunu düzenleyip ön başvuru yapacaklardır.

Başvuru Şekli : Kişisel

Adresi: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Yerleşkesi EnstitülerBinası Zemin Kat 33169/ Mersin

BaşvuruTarihi: 12-23 Ağustos 2013

Açıklama: Önbaşvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru formu ile gereklibelgeler yine aynı tarihler içinde Enstitümüze teslim edilmediği taktirdeinternetten yapılan ön başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kesin Kayıt Tarihi ve Adresi

Asıl: 11-13 Eylül 2013

Yedek: 16-17 Eylül 2013

MersinÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Yerleşkesi Enstitüler Binası ZeminKat 33169 / MERSİN

MÜLAKAT

Yüksek Lisans Mülakat Tarihi, Saati ve Adresi: 02 Eylül 2013 Pazartesi günü saat: 10

Doktora MülakatTarihi,Saati ve Adresi :02 Eylül 2013 Pazartesi günü saat: 13.30

Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı Tarihi, Saati ve Adresi

09 Eylül 2013 Pazartesi günüsaat :10.00

YabancıDiller Yüksekokulu,Çiftlikköy Yerleşkesi

Sonuçların İlanı Tarihi ve Duyuru Şekli

Adayların sınav sonuçları ve diğer duyurular mersin.edu.tr web sitesinde yer alanenstitümüz web sayfasında ve ilan panosundaverilecektir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAARANAN BAŞARI KRİTERİ

1. ALES puanı enaz60.00

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN BAŞARIKRİTERLERİ

Lisans Derecesiyle Başvuracaklarda Aranan Başarı Kriterleri

  ALES puanı en az 80.00 Lisans mezuniyet notortalaması en az 3.00/4.00 veya muadili bir puan. ÜniversitelerarasıKurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olmak.(YDS55.00,ÜDS 55.00,KPDS 55.00 vb.)

Yüksek Lisans Derecesiyle Başvuracaklarda ArananBaşarı Kriterleri

  ALES puanı en az70.00 ÜniversitelerarasıKurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olmak. (YDS55.00,ÜDS 55.00,KPDS 55.00 vb.)

NOT : 06 Şubat 2013 tarihinden sonra mezun olanların tezli yükseklisans mezunu olma şartı aranır.

BELGELER

1. Özgeçmiş

2. Diploma veyamezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi) (yurt dışındaki bir yükseköğretimkurumundan alınmış diplomanın, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesiaranır.)

3. ALES sonuçbelgesi (internet çıktısı olarak alınan ALES sonuç belgesinin kontrolü içinÖSYM şifresinin belge üzerine yazılması gerekmektedir.)

4. Yabancı dilsonuç belgesi (doktora adayları için zorunludur) (internet çıktısı olarakalınan yabancı dil sonuç belgesinin kontrolü için ÖSYM şifresinin belge üzerineyazılması gerekmektedir.)

5. Yüksek Lisansprogramına başvuracakadayların Lisans;Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri( aslı ve fotokopisi)

6. Belgelerinfotokopileri Enstitümüz tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemiyapılacaktır.

7. Şehir veBölge Planlama Ana Bilim Dalına başvurularda portfolio ve niyet mektubuistenir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

  Adaybaşvuru formunu yabancı uyrukluadaylar düzenlemeyeceklerdir.

  MezuniyetBelgesi/Diploma (Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi/diplomanınnoterden onaylı tercüme edilmiş 2 adet örneği ile mezuniyetbelgesi/diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi.) (2 adet)

· Eğitimini yurtdışında tamamlayan yabancı uyrukluların Üniversitemiz yada diğerÜniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmak (2 adet)

  MezuniyetTranskripti (Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet transkriptinin noterdenonaylı tercüme edilmiş sureti, 2 adet.)

  ALESBelgesi (son üç yıl içerisinde alınmış ALES belgesi) veya uluslararasıgeçerliği olan eşdeğer belgeler. (GMAT, GRE ve benzeri) (2 adet)

·Yabancıuyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerindenbirinden, YDS/ÜDS/KPDS’den yüksek lisans için en az 50.00 puan, doktora için enaz 55.00 puan alındığını gösteren belge yada Üniversitelerarası Kurulca kabuledilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. (TOEFL, IELTSve benzeri.) (2 adet)

·TürkCumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarındangelen adaylar için İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça’dan YDS/ÜDS/KPDS’denyüksek lisans için en az 50.00 puan, doktora için en az 55.00 puan alındığınıgösteren belge yada Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bupuana eşdeğer bir puan almaları gerekir. (TOEFL, IELTS ve benzeri.) (2 adet)

·2 adet fotoğraf

·Pasaport aslınınve Türkçe çevirisinin noter onaylı örneği (2 adet)

belgelerini Enstitüye teslim etmelerigerekmektedir.

YABANCIUYRUKLU ADAYLARDAN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN KAYIT TARİHLERİ SIRASINDA TESLİMEDECEKLERİ BELGELER

1-Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesininaslı veya noter onaylı sureti,

2-Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,

3-Öğrenim meşruhatlı vize (öğrenim amaçlı ikamettezkeresi olanlarda zorunlu değildir.)

NOT :

1- Kayıtyaptırmak üzereduyurulan adayların,kayıt için belirlenen günde gelmedikleri taktirde kayıt yaptırma ile ilgiliherhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.

2- Başvurubelgeleri geri verilmemektedir.

3- ALES, yabancıdil ve not çizelgesi belgelerinin kontrolü kesin kayıt esnasında Enstitütarafından yapılacak olup, herhangi bir sorun tespitinde adayın başvurusu iptaledilecektir.

4- Yabancı dil belgesi olarak TOEFLbelgesi ile başvuruda bulunacak adayların,TOEFLbelgesinin Enstitü tarafındankontrolünün yapılması gerekmektedir. Sınavı yapan ETS (Educational TestingServices) kurumu talep olduğunda orijinal belgeyi ilgili üniversiteleregöndermektedir. Bunun için kişilerin bu kurumdan talepte bulunmalarıgerekmektedir. Bu nedenle, adayların orijinal belgesinin Enstitü Müdürlüğünegönderilebilmesi için ilanda belirtilen başvuru süresi bitmeden ETS kurumundantalepte bulunmaları gerekmektedir. ETS’den talepte bulunurken adaylarınkullanmaları gereken Mersin Üniversitesi Kurum Kodu 8778’dir.

5- Mezuniyetnotu 4’lüksistemde olanların 100’ lüksisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak yapılmasıgereklidir, yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde YÖK ‘ün dönüşüm çizelgesikullanılacaktır.

6- Yüksek Lisansprogramına kayıt hakkı kazanan adaylardan, Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen dil sınavlarının birinde başarılı olanlar (YDS 50.00, ÜDS 50.00,KPDS 50.00 vb.) doğrudan yüksek lisans programına başlayabilirler. Bu koşullarısağlayamayanlar, Rektörlükçe açılacak Merkezi Yüksek Lisans Yabancı DilYeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda en az 60.00/100 puan alanlar da doğrudanyüksek lisans programına başlayabilirler.

7- Lisansderecesini başvurdukları yüksek lisans programındanfarklı alanlarda almış olanlar ile lisans veyüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alandaalmış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programıuygulanır. Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları ana bilim dalı ileaynı adı taşıyan, ancak derecesini Mersin Üniversitesi dışındaki yükseköğretimkurumlarından almış olanlara da bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.(Ayrıntılı bilgiye, Enstitümüz web sayfasında bulunan “Mersin Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretin Esasları”ndan ulaşılabilir.)

8- Yatay geçişiçin başvuracakların, Enstitümüz web sayfasında bulunan“Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüLisansüstü Eğitim ve Öğretin Esasları”nın 12. maddesindeki yatay geçiş ileilgili koşulları sağlayanların yine aynı maddede belirtilen belgeleri başvurutarihleri arasında dilekçe ile Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

9- ÇevreMühendisliği Ana Bilim Dalı ile Biyoloji Ana Bilim Dalı lisansüstüprogramlarına hangi lisans mezunlarının başvuru yapabileceklerine ilişkinbilgiye, Enstitümüz web sayfasının ilan panosundan ulaşılabilir.

* BURSKOŞULLARI

2013-2014eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi Enstitülerine bağlı doktoraprogramlara kesin kayıt yaptıran öğrencilerimizden aşağıdaki koşullarısağlayanlara Üniversitemiz tarafından karşılıksız burs sağlanacaktır.

Koşullar;

1.Mersin Üniversitesi Enstitülerine bağlı Doktoraprogramlarında toplam 35 öğrenciye, eğitim-öğretim süresince (4 yıl süreli)verilecek burs miktarı ¨780‘dir.Bursa başvuru yapmak için, ALES puanının en az 70.00 olması, ÜniversitelerarasıKurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olmak.( YDS55.00, ÜDS 55.00,KPDS 55.00 vb.) velisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olmasıgerekmektedir (mezuniyet not ortalaması notu 4’lük sistemde olanların 100’lüksisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak yapılmasıgereklidir, yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde YÖK‘ün dönüşüm çizelgesikullanılacaktır).

2.Bursa başvuran öğrencilerin herhangi bir işyerindesigortalı olmaması gerekmektedir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Adres: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü YenişehirYerleşkesi Enstitüler Binası Zemin Kat 33169 / Mersin

Telefon :0324 341 28 15 / 1097-1101-1108

Faks:0324 361 06 61

e-posta:[email protected]

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
02/08/2013 0 4053
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!