Yükleniyor...
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARI

Trakya Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yili Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora Başvurulari

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENİMİ GÖRMEK İÇİN ALINACAK ÖĞRENCİLER KONTENJANLAR KABUL ŞARTLARI BELİRLENMİŞTİR.

BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİ:

SosyalBilimler Enstitüsü:  26/08/2013-09/09/2013 

SağlıkBilimleri Enstitüsü  : 26/08/2013-09/09/2013   

Fen BilimleriEnstitüsü       : 26/08/2013-09/09/2013 

tarihleriarasında Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarına aşağıdabelirtilen başvuru evrakları ile birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsenveya posta ile başvurulacaktır. Posta ile yapılan başvurularda eksik evrak,onaysız belge gönderenler ile süresi içerisinde ulaşmayan başvurular işlemekonulmayacaktır. Sosyal Bilimler Enstitüsü programları için Enstitü Müdürlüğüneşahsen veya vekalet ile  başvurulacaktır.Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Dilekçe veBaşvuru Formu (İlgili Enstitüden verilecektir, ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüiçin http://fbe.trakya.edu.tr/tr//index.php  internet sitesinde yer alan başvuruformundan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Üniversitemizin http://www.trakya.edu.trSağlık Bilimleri Enstitüsünün “Form ve Belgeler” linkinden alınabilecektir.)

2-Özgeçmiş.

3-Referansmektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan  referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğinibelirten kompozisyon.

4-Diploma(onaylı): Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktoraprogramları için başvuracak adayların Lisans/Tezli Yüksek Lisans diploması veyayeni tarihli mezuniyet  belgesinin onaylısureti (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarınYükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.).

YabancıUyruklu adaylar;

YükseköğretimKurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır.

Yükseklisansprogramları için başvuracak adayların Lisans, Doktora programları için başvuracak adayların Lisans/Tezli Yükseklisansdiploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin, ilgili makamlarca Türkçe’yeçevrilmiş metni.

5-Not belgesi(Transkript)(onaylı):Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun olduklarıÜniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmibelge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilmeişlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisansderecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet notortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalarıgerekir.

  Yabancı Uyruklu adaylar;

  Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veyaBüyükelçiliğince Türkçe’ye çevrilmiş metni.

6-Nüfuscüzdanı fotokopisi/pasaport(onaylı)(Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecekşekilde çekilmelidir.)

7-Fotoğraf(vesikalık) 2 adet.

8- ALES Sonuç Belgesi: Yüksek lisans vedoktora programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmakkaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ denbaşvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarınadair ALES belgesi (Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlilik Programlarınabaşvuran adaylar hariç) doktoraya lisans diploması ile başvuracaklarınsınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve LisansüstüEğitim Giriş Sınavı (ALES)’den başvurduğu programın puan türünden en az 80  standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü temel tıp bilimlerinde doktora programınabaşvurabilmek için adaylar; Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına veTıpta Uzmanlık Sınavı’ndan en az 50 Temel Tıp Bilimleri Puanı’na (Temel tıppuanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 Bölümü’nden elde edilen standart puanın 0.7, KlinikTıp Bilimleri Testi’nden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılaraktoplanması ile elde edilir) veya ALES sayısal kısmından en az 55 standart puanasahip olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına(Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) sahipolmaları, ALES sayısal kısmından en az 70 puana sahip olmaları gerekir.

(Herhangibir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı ve başkabir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış, yenidenbaşka bir programa başvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl araverenlerden, ALES standart puanı 55’ten aşağı olmamak koşuluyla ALES belgesiistenmez.), Kendihesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaateden yabancı uyruklu adaylardan, ALESe girmiş olma koşulu aranmaz.

9- Yabancı Dil Sonuç Belgesi: Doktoraprogramına başvuracakların YDS’den en az 55 puan veya ÜniversitelerarasıKurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olmasıgerekir.

 Yabancı Uyruklu adaylar :

 Doktora programına başvuracak Yabancı uyruklu adayların başvurularında YDSden  ana dilleri dışında İngilizce,Fransızca, Almanca  dillerinin birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanalması zorunludur. Ayrıca yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir.Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyrukluadaylar için ilgili enstitü yönetimkurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır.Lisansve yüksek lisans derecesini Türkiyedeki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

MÜZİK ANA SANAT DALI MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

                Sosyal Bilimler Enstitüsü MüzikAnasanat Dalı : 10 Eylül 2013 Salı günü saat 10.00’da Trakya ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Müdürlüğünden (yazılı ve/veya sözlü)sınavaalınacaklardır.

TÜRKÇE YETERLİK SINAV TARİHLERİ

SosyalBilimler Enstitüsü                  : 10Eylül  2013 Salı günü                saat:10.00’da

SağlıkBilimleri Enstitüsü                  : 09Eylül  2013 Pazartesi günü saat:10.00’da

FenBilimleri Enstitüsü                      :11 Eylül  2013 Çarşamba saat :10.00’da

 ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

                Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün tezli yüksek lisans vedoktora programına başvuruların değerlendirilmesinde  ALES puanının % 60’ı,  lisans/yüksek lisansağırlıklı not ortalamasının    % 40’ı (MüzikAna Sanat Dali için mülakat puanının % 70’i lisans/yükseklisans ağırlıklı notortalamasının % 30’u)  dikkate alınır.Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının TezliYüksek Lisans programları için en az 65, Doktora/Sanatta yeterlik  programları için  en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandanen küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrencialınır.

                TezsizYüksek Lisans programlarına başvuruların  değerlendirilmesinde  ise ALES puanının %60’ı,  lisans/yüksek lisansağırlıklı not ortalamasının    %40’ı  toplanır ve  en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralamayapılarak ve  ilan edilen kontenjan kadaröğrenci alınır.

               

Başarıkoşullarını sağlayan Yabancıuyruklu adayların başvurularının değerlendirilmesinde transkriptleri veözgeçmişleri  esas alınır  ve  Enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşan kazananadayların kesin listesi  en yüksekpuandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan eldir ve  kontenjan kadar öğrenci alınır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

SosyalBilimler Enstitüsü                  :16-20 Eylül  2013

SağlıkBilimleri Enstitüsü                  : 16-20Eylül  2013

FenBilimleri Enstitüsü                      :16-20 Eylül  2013

tarihleriarasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

 

NOT:

 -Fen ve Sosyal BilimlerEnstitülerine başvuracak adaylardan Lisans ve yüksek lisans derecelerini farklıalanda almış olanlar en çok 1 yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”natabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

-                     Sosyal Bilimler Enstitüsü  İşletme Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim tezsizyüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 20, Muhasebe ve Denetim BilimDalı Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı20’nin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacaktır.

  • Fen Bilimleri Enstitüsü kontenjanları için 

fbe.trakya.edu.tr/news/2013-2014-guz-yariyili-lisansustu-kontenjanlari#.Uhs3whtUfLk   adresine tıklayınız.

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü kontenjanları için

sobe.trakya.edu.tr/news/trakya-universitesi-2013-2014-ogretim-yili-guz-yariyili-lisansustu-kontenjanlari-ve-kosullari#.Uhs3zRtUfLk 

adresine tıklayınız.

  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü kontenjanları için 
sbe.trakya.edu.tr/news/2013-2014-ogretim-yili-guz-yariyili-lisanustu-kontenjan-ve-kosullari#.Uhs32xtUfLk

 adresine tıklayınız.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
26/08/2013 0 2609
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!