Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Rule ne demek?

Rule ne demek? Rule ne anlama gelir? Rule İngilizce örnek cümle. Rule eş anlamlıları.

  rule (v)

  yönetmek

  hüküm sürmek, idare etmek

  hüküm vermek

  karar kılmak, karara varmak, karar vermek

  Rule (n) Collocations

  chaos may rule : kaos egemen olabilir
  court may rule : mahkeme hüküm verebilir
  dynasty may rule : hanedan hüküm sürebilir
  enquiry may rule : soruşturma hüküm verebilir
  judge may rule : hakim yönetebilir
  19 Örnek daha
  king may rule : kral yönetebilir
  lord may rule : Lord yönetebilir
  magistrate may rule : hakim yönetebilir
  monarch may rule : hükümdar hakim olabilir
  panel may rule : heyet karar verebilir
  queen may rule : kraliçe hakim olabilir
  regime may rule : rejim egemen olabilir
  tribunal may rule : mahkeme hükme bağlayabilir
  tyrant may rule : zorba yönetebilir
  rule a country : ülkeyi yönetmek
  rule earth : dünyayı yönetmek
  rule kingdom : krallığı yönetmek
  rule a territory : bir bölgeyi yönetmek
  rule world : dünyayı yönetmek
  rule completely : tamamen yönetmek
  rule effectively : kural çıkarmak
  rule entirely : tamamen yönetmek
  rule previously : önceden yönetmek
  rule sth illegal : yasa dışı yönetmek
  Daha az gör
  rule (n)

  kural

  kaide, talimat, esas

  Rule (n) ingilizce örnek cümle

  It's necessary for all members to follow these rules.

  Tüm üyelerin bu kurallara uyması gerekir.

  If you keep breaking the club rules, you'll get thrown out.

  Kulüp kurallarını çiğnemeye devam ederseniz, atılırsınız.

  yönetim

  idare, egemenlik

  Rule (n) ingilizce örnek cümle

  Under fascist rule, the emphasis is on the group – the nation – with few individual rights.

  Faşist bir yönetimde, vurgu, çok az bireysel haklara sahip olan grup yani ulus üzerindedir.

  Rule (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; bir şeyin nasıl, neden gerçekleştiğini anlatan şeyleri kullanılabilir.
  theory (n) : kuram
  law (n) : kanun, hukuk
  rule (n) : kural, yönetim
  theorem (n) : teorem
  principle (n) : ilke


  Rule (n) Collocations

  rule may allow : kural izin verebilir
  rule may apply : kural geçerli olabilir
  rule may change : kural değişebilir
  rule may dictate : kural kabul ettirebilir
  rule may forbid : kural yasak olabilir
  61 Örnek daha
  rule may govern : kural yönetebilir
  rule may limit : kural sınırlayabilir
  rule may operate : kural işleyebilir
  rule may permit : kural izin verebilir
  rule may prevent : kural önleyebilir
  rule may prohibit : kural yasaklayabilir
  rule may provide : kural sağlayabilir
  rule may require : kural gerektirebilir
  rule may restrict : kural sınırlayabilir
  rule may say : kural söyleyebilir
  rule may state : kural ifade edebilir
  rule may stipulate : kural şart koşabilir
  accept rule : kuralı kabul etmek
  adopt rule : kuralı benimsemek
  apply rule : kuralı uygulamak
  bend rule : kuralı esnetmek/çiğnemek
  break a rule : kuralı çiğnemek
  change rule : kuralı değiştirmek
  create rule : kural koymak
  develop rule : kural geliştirmek/koymak
  disregard rule : kuralı/yasayı umursamamak/göz ardı etmek
  enforce rule : kuralı uygulamak
  establish rule : kural belirlemek
  explain rule : kuralı açıklamak
  follow a rule : kurala uymak
  have rule : hakim olmak; kurala sahip olmak
  impose rule : kural koymak/uygulamak
  learn rule : kuralı öğrenmek
  make rule : kural koymak, kurallaştırmak
  obey a rule : kurala uymak
  observe a rule : kurala uymak
  violate a rule : kural çiğnemek
  first rule : ilk kural
  absolute rule : mutlak kural
  arbitrary rule : keyfi kural
  civilian rule : sivil yönetim
  colonial rule : sömürge kuralı
  constitutional rule : anayasal kural
  direct rule : doğrudan yönetim
  grammatical rule : dil bilgisi kuralı
  home rule : özerk yönetim
  legal rule : hukuki kuralı
  military rule : askeri yönetim
  proposed rule : önerilen kural
  rigid rule : katı kural
  social rule : toplumsal kural
  strict rule : katı kural
  unwritten rule : yazılı olmayan kural
  written rule : yazılı kural
  formal rule : resmi kural
  general rule : genel kural
  existing rule : mevcut kural
  basic rule : temel kural
  abide by rule : kurala riayet etmek
  adhere to a rule : bir kurala bağlı kalmak
  lay down a rule : kural koymak
  ground rules : temel kurallar
  abide by traffic rules : trafik krallarına riayet etmek
  traffic rules : trafik kuralları
  obey traffic rules : trafik kurallarına uymak
  Turkish rule : Türk yönetimi
  Daha az gör

  Rule (n) Preposition Kullanımları

  rule for : ... için kural
  rule of : ...nın kuralı
  rule on : ... hakkında kural
  under rule : egemenliği altında
  within the rules : kurallar dahilinde
  3 Örnek daha
  against the rules : kurallara aykırı
  rule concerning : ... ile ilgili kural
  rule regarding : ... ile ilgili kural
  Daha az gör