Yükleniyor...
Yurt Dışı Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerine Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ2 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA

YURT DIŞINDA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM YAPAN

ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmi burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 2/10/2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmi burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Dil öğrenimi: Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim görecekleri ülkenin dilini öğrenebilmeleri için esas öğrenim öncesi yapacakları öğrenimi,

ç) Esas öğrenim: Yurt dışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimini,

d) Kısmi burslu öğrenci: Resmi burslu statüde öğrenim yapmakta iken öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan ancak aldıkları burs veya ücret; barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs verilen öğrenciyi,

e) Kurum: Yurt dışına resmi burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenci gönderen kamu kurum ve kuruluşunu,

f) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

g) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,

ğ) Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,

h) Resmi burslu öğrenci: Milli Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmet karşılığında yurt dışına lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanan öğrenciyi,

ifade eder.

Yolluklar

MADDE 5 – (1) Bakanlık ve kurumlar hesabına resmi burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına ilk gidiş, dil, yüksek lisans/doktora şeklinde bir öğrenim seviyesini bitirip diğer bir öğrenim seviyesine geçişte geliş-gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ücretleri ile direkt uçuşlara ulaşım için zorunluluk arz eden şehirlerarası tren ve otobüs bileti ücretleri öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanır. Uçak bileti bedelinin ödenmesinde bilet veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin ödeme belgesine eklenmesi gerekir.

(2) Müşavirlik/ataşeliğin izniyle ülke veya şehir olarak öğrenim yeri değiştirilen resmi burslu öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden, kurum öğrencilerinin bu kapsamdaki giderleri ise kurumlarınca karşılanır.

(3) Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp yüksek lisans öğrenimi için veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden öğrencilerin uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına verdiği ücret, müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ise ilgili kurumca karşılanır.

(4) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmi burslu öğrencilere Türkiye’ye dönebilmeleri için istemeleri halinde müşavirlik/ataşelik onayı ile uçak bileti temin edilir ve ücreti müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin ücreti ise bağlı olduğu kurumca ödenir. Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde öğrencinin bağlı olduğu bakanlık/kurumca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.

(5) Esas öğrenim için başka şehir/ülkedeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet aldığını danışman/okul yazısıyla belgelendiren öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için uçak, otobüs, tren gibi ulaşım aracına ilişkin yol masrafı müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden; kurum öğrencilerinin masrafı ise bağlı olduğu kurumca karşılanır. Ancak öğrencinin esas öğrenim öncesi davet aldığı üniversiteyle görüşmesinden sonra Türkiye’ye dönecek olması durumunda, bu davetin danışman/okul yazısıyla Bakanlığa belgelendirmesi halinde ülke içi iç hat ve Türkiye’ye gelişi bağlantılı uçuş olarak Bakanlık öğrencilerinin masrafı Bakanlıkça, kurum öğrencilerinin masrafı ise kurumca verilebilir.

Yurt içi aylığı ve ek ödenek

MADDE 6 – (1) Resmi burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 500 TL, lisansüstü öğrencileri için 1.000 TL’dir.

(2) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün çeken aylar için aylık burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün çeken aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.

(3) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları hazırlık sınıfları dahil olmak üzere üniversitelere devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

(4) Resmi burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarihe kadar ödenir.

(5) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye’de tedavi edilmek veya tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmi burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden; Türkiye’de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları halinde ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

(6) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmi burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı tarih arasında, 90 günden fazla olmamak üzere yurt dışında öğrenim gördüğü ülke için ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır. Ödemede ilk defa göreve başlama tarihi, kurun hesaplanmasında ise öğrencinin görev talep dilekçesini verdiği günün döviz satış kuru esas alınır. Verilen burs ödül niteliğinde olup mecburi hizmete sayılmaz. Ancak öğrencinin görev talep ettikten sonra tazminata geçmesi halinde borcuna sayılır.

Yurt dışı aylığı ve ek ödenek

MADDE 7 - (1) Yurt dışına yeni gönderilen resmi burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir. Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için de kısıtlı burs ödenir. Kısıtlı burs ve ek ödenek, öğrencinin başlama yazısı Bakanlığa ulaştığında verilir. Ancak yurt dışına ilk defa çıkan öğrencilerden eğitim gördüğü kurumca zorunlu oryantasyon programına tabi tutulanların burs başlama tarihi oryantasyon eğitimine başladığı tarih olarak esas alınır.

(2) Ülke değişikliği yapacak öğrencilerin istemeleri halinde gidecekleri ülke için ilk iki aylık avans işlemleri yapılabilir. Ancak okul değişikliği yapacak öğrenciler okullarından herhangi bir borç ya da alacaklarının olup olmadığına dair okul yazısı ve en son aldığı aylığı belirten bir yazıyı müşavirlik/ataşelik, konsolosluk ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler.

(3) Yurt dışında lisans öğrenimi yapan resmi burslu öğrencilere Ek-1 (I) numaralı cetvel, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden aylık burs ödemesi yapılır.

(4) Öğrencilerin aylık burslarının günlük hesaplanmasında; 31 gün çeken aylar için aylık burs miktarı 31’e bölünerek, 30 gün çeken aylar ile şubat ayı için 30’a bölünerek hesaplanır.

(5) Bakanlık adına resmi burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin aylık bursları avans/kredi açılmadan müşavirlik/ataşelik resmi hesaplarına; müşavirlik/ataşelik bulunmayan yerlerde öğrencilerin şahsi hesaplarına aktarılacak şekilde Bakanlıkça işlem yapılır.

(6) Lisans öğrenimini tamamlayan resmi burslu öğrencilere, lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren Ek-1 (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

(7) Bir yıl ve daha uzun süreli öğrenim gören resmi burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek mart ve eylül aylarında iki eşit taksit halinde ödenir. Mart ek ödeneğinden yararlanabilmek için yılın ilk altı ayı içinde, eylül ek ödeneğinden yararlanabilmek için ise yılın ikinci altı ayı içinde yurt dışında eğitime başlanması gerekmektedir.

(8) Resmi burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar, Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerde yabancı para cinsinden gösterilmiştir. Buna göre;

a) Yurt dışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları o günkü döviz satış kuru üzerinden; halen yurt dışında öğrenim yapmakta olan resmi burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise bir önceki ayın ilk işgünündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

b) Resmi burslu öğrencilerden Türkiye’de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu dövize çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumca ödenir.

(9) Yurt dışında öğrenim yapmakta iken resmi burslu statüde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yurt dışı aylık bursları, öğrenim görecekleri esas öğrenim seviyesi için taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, belge teslim tarihi itibariyle ödenir.

(10) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, zorunlu hallerde Bakanlık kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmi burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

(11) Yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların aylık bursları yüksek lisans öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir.

(12) Yalnız yüksek lisans öğrenimi yapmak üzere yurt dışına gönderilenlerden başarılı olup doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise yüksek lisans öğrenim süresinin ay içerisinde sona ermesi halinde ay sonu esas alınarak tam olarak verilir; doktoraya başladıkları tarihten itibaren de yeniden tahakkuk ettirilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi alınır. Ancak, on birinci fıkra ile bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde aynı ay içerisinde hem yüksek lisans hem de doktora için ayrı ayrı burs ödenmez.

(13) Resmi burslu öğrencilere döviz kuru, döviz cinsi değişikliği ile maaş artış farkından dolayı eksik ödeme yapılmış ise aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir, fazla ödeme yapılmışsa ilgili kurum tarafından kesilir.

(14) Resmi burslu öğrencilere askerlik hizmetlerini yaptıkları süre zarfında burs ödenmez.

(15) Müşavirlik/ataşelikten izin almadan yurda dönen resmi burslu öğrencilerin bursları kesilir.

(16) Kurumlar adına yurt dışında yüksek lisans öğrenimi gören ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilere alanlarında eğitim gördükleri konularla ilgili olmak ve süresi üç ayı aşmamak üzere bulundukları ülkelerdeki kurum veya kuruluşlarda teknik bilgi ve görgülerini artırmak üzere staj yapmalarına eğitim müşavirlik/ataşelik teklifi üzerine ilgili kurumca izin verilebilir ve bu süre için öğrenciye bulunduğu ülkeye göre yurt dışı bursu verilebilir.

(17) Tebliğe ekli listelerde yer almayan ülkelere öğrenci gönderilmesi halinde, bu ülkelerde verilecek burs miktarları Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Yurt içinde dil öğrenimi

MADDE 8 - (1) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmi burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri, Bakanlık Bütçesinin “Yurt Dışı Burslar” tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerinin giderleri ise ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

(2) Yurt içi dil kursu ücretleri dörder aylık dönemler halinde ödenir. Dil kursuna başından sonuna kadar devam edenler için kurs bedelinin tamamı borcuna sayılır. Dil kursuna başladıktan sonra kursu tamamlamadan bırakan öğrenciler ise kurstan ayrıldığı dönem de dahil olmak üzere öğrenim gördüğü dönemlerin ücreti borcuna sayılır.

(3) Dil öğrenimlerini yurt içinde yapacak olan resmi burslu öğrencilerin bursları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir ve ilk iki aylık bursları peşin olarak verilir. Yurt içi aylığı, dil kursuna başlanılan tarihten itibaren dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz olarak ödenir.

Türkiye’de yapılan tez çalışması

MADDE 9 - (1) Yurt dışında öğrenim yapan resmi burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden müşavirlik/ataşeliğe sunan ve Bakanlıkça izin verilenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora için her öğrenim seviyesinde en fazla iki defa olmak üzere, yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili kurumca karşılanır. Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları halinde yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye’deki belgelendirilmiş tren ve otobüs bileti ücreti ulaştırma giderlerinin tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme giderlerinin en çok üç aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı, bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

Sağlık giderleri

MADDE 10 – (1) Resmi burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahalli ödeme imkanlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir. Yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup zorunlu sağlık sigorta bedeli her mali yıl için yurt dışı bursunun bir aylık tutarının 1,5 katını aşamaz.

(2) Bakanlıklar ve kurumlar adına öğrenimde bulunan resmi burslu öğrencilerin kaza/hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri halinde; bu maddedeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında yaptırılmış olan ve sağlık sigortası kapsamı dışında kalan muayene ve tedavi masrafları ile yurt içindeki muayene ve tedavi masrafları, ölümleri halinde cenazelerinin Türkiye’de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir. Ancak, yurt içinde meydana gelen trafik kazaları sebebi ile oluşacak tedavi giderleri için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(3) Resmi burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.

(4) Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmi burslu öğrencilerin, tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde, hastane/üniversite, sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri müşavirlik/ataşelikçe uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye’deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş yol giderleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Yurt dışında rahatsızlanarak tedavilerinin yurt dışında yapılmasının zorunlu olduğunu belgelendirenlere raporlu olduğu sürelerde yurt dışı aylığı ödenir.

(5) Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmi burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu bulundukları yabancı ülke için öngörülen aylık burs tutarı üzerinden, iki aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenebilir.

(6) Resmi burslu öğrencilerin, sağlık sigortası dışında kalan sağlık giderlerinin kurumlarınca ödenebilmesi; tedavinin, o ülkedeki memurların mahalli usulüne uygun olarak yaptırıldığının misyon şeflikleri tarafından onaylanmasına bağlıdır.

(7) Türkiye’de geçici süre bulunmasına izin verilen öğrencilerin alan, tedavi, tez, izin ve buna benzer sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca karşılanır.

(8) Resmi burslu öğrenciler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık hizmeti sunucuları ile sınırlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Yurt içinde, ayakta veya yatarak tedavi görenler için ödenecek tedavi bedeli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve birim fiyatlar esas alınarak öğrencinin bağlı olduğu bakanlık/kurum tarafından ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir. Ancak, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının 5510 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak talep edebileceği ilave ücretler öğrenci tarafından karşılanır. Bakanlık/kurum, öğrencinin tedavisini gerçekleştirmesi için öğrenci belgesi verir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmete ilişkin masrafların tamamının öğrenci tarafından hastaneye ödenmesi halinde ise 5510 sayılı Kanuna göre belirlenecek kapsam ve birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacak tutar öğrencinin kendisine ödenir.

(9) Resmi burslu öğrencilerin, yurt dışında sağlık sigortası tarafından veya mahalli ödeme yerlerince bedeli karşılanmayan ilaç masrafları; bu ilaçların, usulüne uygun olarak yapılmış bir sevk işlemi sonrasında reçete edilmiş olması halinde ödenir. Yurt içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilen ilaçların bedeli; katılım payı alınmaksızın, 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmiş usul ve esaslar ile birim fiyatlara uygun olarak ödenir.

(10) Yurt dışı diş tedavilerinde kıymetli madenler ve porselenle yapılan işlemler hariç olmak üzere muayene, diş eti tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahi müdahale ücretleri ödenir. Yurt dışında yaptırılan diş tedavileri için ödenecek tutar, öğrenim süresince bir aylık yurt dışı burs miktarını geçemez. Bu madde hükümlerine göre yurt içinde yaptırılan diş tedavilerine ait giderler ise; katılım payı alınmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen usul ve esaslar ile birim fiyatlar çerçevesinde ödenir.

(11) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde bir aylık yurt içi bursunun % 20’sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10’unu geçemez. Faturalar Bakanlık/müşavirlik/ataşelik/kurumlarca ödenir.

Mecburi hizmet süresi

MADDE 11 - (1) Yurt içi öğrenimde mecburi hizmet süresi; okul ödemeleri ve/veya aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim süreleri kadar hesaplanır.

(2) Yurt dışı öğrenimde mecburi hizmet süresi; okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı burs ödemelerinin yapıldığı öğrenim sürelerinin iki katı olarak hesaplanır.

(3) Resmi burslu öğrencilerin okulundan burs almaları halinde, resmi burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar Ek-1 (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden az olması durumunda aradaki fark öğrencinin isteğine bağlı olarak Bakanlıkça tamamlanır. Bu durumda da öğrenci bursunu tam almış sayılarak o ay için iki ay mecburi hizmet hesaplanır.

(4) Yurt dışında resmi burssuz bulunulan süreler için mecburi hizmet hesaplanmaz.

Diğer ödemeler

MADDE 12 - (1) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System ve buna benzer sınavlar) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test ve buna benzer sınavlar) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Sınav ücretlerinin ödenebilmesi için çek, kendi adına kredi kartı veya anne, baba, eşin hesabından adına ek kart banka ekstresi aslı ya da internet çıktısının banka onaylısı, alındı belgesi gibi ödeme belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir.

(2) Öğrencilerin kabul almak üzere üniversitelere başvururken üniversitelere gönderdikleri diploma, transkript, garanti belgesi gibi evrakın gönderilmesiyle ilgili olarak dört adet gönderim ücreti öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.

(3) Yurt dışına öğrenime gönderilen resmi burslu öğrencilerin, gidecekleri ülkeden vize alabilmeleri için o ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ile ABD tarafından vize alınması sırasında zorunlu tutulan sevis ücreti her takvim yılında bir kereye mahsus olarak Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanır. Ancak aynı yıl içerisinde bir öğrenim seviyesinden diğer bir öğrenim seviyesine geçişlerde zorunlu tutulan vize ve sevis ücreti de tekrar ödenebilir. Ayrıca vize randevusu ve vize posta gideri için ödenen ücretler de öğrencinin talep etmesi halinde ödenir.

(4) Yurt dışında öğrenim yapan resmi burslu öğrencilere ve çeşitli sebeplerle kendilerine resmi burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere tez masrafı olarak tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla 1 aylık yurt dışı burs miktarı kadar ödeme müşavirlik/ataşelik adına açılan avans/krediden yapılır.

(5) Haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.

(6) Resmi burslu öğrenciler hazırladıkları yüksek lisans ve doktora tezinin birer örneğini yazılı ve bilgisayar ortamında Türkçe özeti ile birlikte Bakanlığımız Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne; kurum öğrencileri ise kurumlarına göndermek zorundadırlar.

(7) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmi burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu bakanlık/kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi, bunların 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması; alınan malzemenin demirbaş özelliği taşımaması; müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları; öğrenim durumunun uygun görülmesi ve temsilcilikler tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla müşavirlik/ataşelik/Bakanlık adına öğrenim yaptıkları kurum tarafından ödenir.

(8) Yurt dışında öğrenim görerek yurda görev talep etmek üzere dönen öğrencilerin mecburi hizmetlerine esas aylığı, derecesini aldığı tarihin ay sonuna kadardır. Ancak mezuniyet işlemlerinin tamamlanması ve belge düzenlenmesi nedeniyle yurt dışında beklenmesi halinde mecburi hizmetine esas aylığı, derecesini aldığı tarihten bir ay sonraki tarihe kadar uzatılabilir.

(9) Öğrencilerin resmi burssuz oldukları dönemde okul ücretleri ödenmez.

(10) TPAO, BOTAŞ, TCDD, DSİ, BOREN gibi Kurumlar adına öğrenim gören öğrencilerin okul ödemeleri ile öğrencilere yapılacak diğer ödemelere ilişkin fatura ve diğer ödeme belgelerinin doğrudan ilgili okul veya kişi tarafından müşavirlik/ataşeliğin onayı olmaksızın ilgili kuruma gönderilmesi; kurum tarafından ödemenin yapılması ve sonuçtan müşavirlik/ataşeliğin bilgilendirilmesi gereklidir.

(11) Öğrencilerin yurt dışındaki okul ücretlerinin ödenmesinde park ücreti, ulaşım ücreti, konaklama ücreti ile gecikme faizi kesinlikle karşılanmaz.

(12) Dil öğrenimlerini tamamlayarak esas öğrenime başlayan ve okul/danışman tarafından dil dersi almaları zorunlu tutulan öğrencilerin sadece bir dönem bir dil dersinin ücreti öğrencilerin bağlı oldukları bakanlık/kurumca karşılanır.

(13) Öğrencinin öğrenim yaptığı alan gereği yapılması zorunlu olan arazi çalışmalarındaki ulaşım, konaklama ve katılım giderleri öğrencilerin bağlı oldukları kurumca karşılanır.

(14) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılmak isteyenler ile sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerden konser, sergi, müze, operaya gitmek isteyenlerin en az iki ay önceden müşavirlik/ataşeliğe başvurmaları ve öğrenim durumunun uygun görülmesi, temsilcilik tarafından Bakanlığa bilgi verilmesi kaydıyla varsa gidiş-dönüş uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçlarına ilişkin yol ücreti, katılım veya giriş ücretleri ile öğrenim gördüğü ülkenin yurt dışı aylık burs miktarının %5’i kadar konaklama ücreti fatura ibraz etmeleri kaydıyla adına öğrenim yaptıkları müşavirlik/ataşelik/Bakanlık/kurum tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için alanıyla ilgili yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak başka bir ülkeye gitmesine izin verilen öğrencilerin, acil haller kapsamına giren hastalık veya kazalar neticesinde görecekleri ve sağlık sigortası veya mahalli ödeme yerlerince karşılanmayan tedavilerine ilişkin giderler Bakanlık/kurumca karşılanır. Öğrencilerin yapılan çalışmaları katılım belgeleri ile birlikte belgelendirmesi zorunludur. Belgelendirilmeyen ya da yurt dışı temsilciliğince onaylanmayan çalışmalar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler kendilerine ödeme yapılmış olsa bile yapılan harcamaları geri ödemekle yükümlüdürler.

(15) Yurt dışında öğrenimde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerde kalabilmeleri için zorunlu olarak ödemeleri gereken oturum izni, polis kayıt ücreti ve benzeri ödemeleri Bakanlık veya adına öğrenim yaptığı kurumca karşılanır.

(16) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin yaptırdıkları taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesinde; devam eden öğrencilerin yaptırdıkları ek taahhüt ve kefalet senetlerinin düzenlenmesine ilişkin noter masrafları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı kurumun uygun görmesi halinde kurum tarafından ödenebilir.

(17) Yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin sağlık raporu almak için hastaneye ödedikleri rapor ücreti öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır. Masrafları kurumlar tarafından karşılanan öğrencilerin bu tür masrafı kurumun uygun görmesi halinde kurum tarafından ödenebilir.

(18) Resmi burslu öğrencilerin yurt dışına ilk çıkışlarında ödedikleri pasaport cüzdan bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.

(19) Resmi burslu öğrencilerin yurt dışında uluslararası yayınlarda makale, kitap bölümü, bildiri vs. yayınlanması için ödenen baskı bedeli öğrencilerin bağlı bulunduğu bakanlık/kurum tarafından karşılanır.

(20) Müşavirlik/ataşelik olmayan ülkelerde, öğrenciler okul faturalarının asılları ve bu belgelerin Türkçe çevirilerini bulundukları ülkelerdeki konsolosluklara onaylatıp Bakanlığa/kuruma üst yazı ile göndermeleri halinde okul ücretleri öğrencilerin yurt dışı hesaplarına aktarılır.

Oryantasyon/bilgilendirme eğitimi

MADDE 13 - (1) Resmi burslu statüde yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanan öğrencilerin, yurt dışına çıkmadan önce yurt içinde ve yurt dışında karşılaşabilecekleri sorunlar-çözümler hakkında en çok iki haftaya kadar oryantasyon eğitimi almaları ilgili bakanlık/kurumca sağlanır.

Kesintiler

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğle öğrencilere gider karşılığında yapılan ödemeler, 6/1/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Tebliğin;

a) Yurt içi aylıklara ilişkin hükümleri 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

b) Diğer hükümleri ise

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür.

KAYNAK: RESMİ GAZETE / SAYI: 29343

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler

YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavına sıfırdan hazırlanmak isteyenler için temel gramer, kelime ve cümle yapısı bilgilerinin yanında YÖKDİL Sosyal Bilimler tipleri ve YÖKDİL Sosyal Bilimler sınavlarının detaylı çözümünü, YÖKDİL Sosyal Bilimlerine özgü kelime, collocation ve okuma çalışmalarını içerir.

YÖKDİL Hazırlık Sosyal Bilimler
YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri

YÖKDİL Sağlık Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Sağlık Bilimleri
YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri

YÖKDİL Fen Bilimlerine Sıfırdan Başlayarak Eksiksiz Hazırlanın!

YÖKDİL Hazırlık Fen Bilimleri
04/05/2015 0 1503
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!