Yükleniyor...
Türk öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Türk öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik'in yürürlüğe konması bugün gerçekleştirildi ve maddeler belirtilerek kamuoyuna sunuldu.

Türk öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik'in yürürlüğe konması bugün gerçekleştirildi vemaddeler belirtilerek kamuoyuna sunuldu.Bu Yönetmelik; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türk öğrencileri kapsamaktadır.

Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türk öğrencilerin yurtdışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Büyükelçilik ve konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarını,

Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden sonra başlayan öğrenimi,

Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurtdışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,

İlgili kurum veya kuruluş: Resmi-burslu öğrencinin adına öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşu,

Kısmi burslu öğrenci: Resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti alan, ancak aldıkları burs veya ücret; barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğrenim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs verilen öğrenciyi,

Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimini,

Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,

Ön lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,

Özel öğrenci: Yurtdışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkanları, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciyi,

Resmi-burslu öğrenci: Yurtdışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurum ya da kuruluşlarca karşılanan öğrenciyi,

Resmi-burssuz öğrenci: Resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken çeşitli nedenlerle bursu kesilen öğrenciyi,

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu: Resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu,

Tebliğ: Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan ve öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin esaslar hakkındaki tebliği,

Telafi öğrenimi: Öğrencinin esas öğrenime başlamadan önce, eğitim sistemi farklılığından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,

Yurtdışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,ifade eder.

Öğrencilere yurtiçi ve yurtdışında, esas öğrenim öncesi dil öğrenimi için bir yıl süre verilir. Öğrenim yapmak istedikleri ülkenin dili ve edebiyatı ile ilgili bir bölümden mezun olan fakülte veya yüksekokul mezunları, mezun olduğu alan ile ilgili dil eğitimi almadan lisansüstü seviyede öğrenime başlamak zorundadır. Ancak seviye tespit sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınacaktır.

Öğrencilerden, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenim görecekleri yükseköğretim kurumlarınca hazırlık veya telafi öğrenimi yapmaları gerekli görülenlere, bulundukları ülkenin eğitim sistemi dikkate alınarak en fazla bir yıl süre verilebilir.

Öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenimlerini programlarında gösterilen sürelerde, yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerini iki, doktora düzeyindeki öğrenimlerini de dört yılda tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru ve Seçim Esasları

Resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından sözlü seçme sınavı yapılır. Başvuru yapacak adaylarda; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının en az 70, akademik genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır. ALES puanına göre en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

e) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. 70 ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen kontenjan kadarı, en yüksek puandan başlanarak tercihleri doğrultusunda resmi-burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilir. Puan eşitliği halinde yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Yayınlanan karar ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri

YDS ve YÖKDİL İçin Sıfırdan Çeviri Öğrenin, Hem Okumanızı Hem Kelimenizi Geliştirin!

YDS-YÖKDİL Temel Akademik Çeviri
08/11/2013 0 1985
Benzer Yazılar
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!