Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Risk ne demek?

Risk ne demek? Risk ne anlama gelir? Risk İngilizce örnek cümle. Risk eş anlamlıları.

  risk (v)

  riske atmak

  riske girmek, tehlikeye atmak, göze almak

  Risk (v) ingilizce örnek cümle

  He risked losing all his fortune.

  Tüm servetini kaybetmeyi göze aldı.

  Risk (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tehdit, tehlike teşkil etmek anlamında kullanılabilir.
  threaten (v) : tehdit etmek
  endanger (v) : tehlikeye atmak
  risk (v) : riske atmak
  jeopardize (v) : tehlikeye atmak


  Risk (n) Collocations

  risk backlash : tepkiyi göze almak
  risk chance : şansı riske atmak
  risk health : sağlığı tehlikeye atmak
  risk life : hayatı riske atmak
  risk rejection : reddi göze almak
  risk (n)

  risk

  tehlike, sakınca

  Risk (n) ingilizce örnek cümle

  The disease is spreading, and all children under five are at risk.

  Hastalık yayılıyor ve beş yaşın altındaki tüm çocuklar risk altında.

  Swimming is considered a sport with a low risk of injury.

  Yüzme, düşük yaralanma riski olan bir spor olarak kabul edilir.

  There is a risk that the crisis may spread further.

  Krizin daha da yayılma riski var.

  Risk (n) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; tehlike, risk anlamında kullanılabilir.
  danger (n) : tehlike
  risk (n) : risk
  hazard (n) : tehlike
  jeopardy (n) : tehlike
  peril (n) : büyük tehlike

  Bu kelimeler, tehlikeli olabilecek, sorun çıkarma potansiyeli olan şeyleri ifade etmek için kullanılır.
  threat (n) : tehdit
  risk (n) : risk
  danger (n) : tehlike
  hazard (n) : tehlike
  menace (n) : tehdit


  Risk (n) Collocations

  risk may outweigh : risk ağır basabilir
  accept risk : riske razı olmak
  address risk : riske eğilmek
  assess risk : riski belirlemek
  assume risk : risk almak
  66 Örnek daha
  avoid risk : riskten kaçınmak
  bear risk : risk almak
  calculate risk : riski hesaplamak
  carry risk : risk taşımak
  cut risk : riski azaltmak
  decrease risk : riski azaltmak
  determine risk : riski belirlemek
  double risk : riski iki katına çıkmak
  eliminate risk : riski ortadan kaldırmak
  entail risk : risk gerektirmek
  estimate risk : riski tahmin etmek
  evaluate risk : riski değerlendirmek
  face a risk : riskle/tehlikeyle karşılaşmak
  identify risk : riski tanımlamak
  increase risk : riski artırmak
  indicate risk : riski belirtmek
  involve risk : risk içermek
  lessen risk : riski azaltmak
  limit risk : riski sınırlandırmak
  lower a risk : riski azaltmak
  minimize risk : riski azaltmak
  mitigate risk : riski azaltmak
  outweigh risk : riskten ağır basmak
  pose risk : risk teşkil etmek
  predict risk : riski tahmin etmek
  raise risk : tehlikeyi/riski artırmak
  reduce a risk : riski azaltmak
  run risk : riski göze almak
  spread risk : riski yaymak
  take risk : risk almak
  understand risk : riski anlamak
  weigh risk : riski hesap etmek
  acceptable risk : kabul edilebilir risk
  additional risk : ilave tehlike
  attendant risk : görevli risk
  bad risk : ciddi risk
  calculated risk : hesaplanmış risk
  commercial risk : ticari risk
  great risk : büyük risk
  high risk : yüksek risk
  low risk : düşük risk
  major risk : büyük risk
  political risk : politik risk
  possible risk : olası risk
  potential risk : olası risk
  relative risk : bağıl/göreceli risk
  significant risk : önemli risk
  slight risk : hafif risk
  substantial risk : büyük risk
  terrible risk : korkunç/ büyük risk/ tehlike
  unacceptable risk : kabul edilemez risk
  unnecessary risk : gereksiz risk
  enormous risk : büyük risk
  financial risk : finansal risk
  environmental risk : çevresel risk
  reduced risk : azal(tıl)mış risk
  decreased risk : azaltılmış/azalan risk
  increased risk : artmış risk, tehlike
  risk assessment : risk değerlendirmesi
  risk factor : risk faktörü
  risk assessment : risk değerlendirmesi
  put sth at risk : bir şeyi riske atmak
  fire risk : yangın riski/tehlikesi
  earthquake risk : deprem riski
  put sb at risk : birini tehlikeye atmak
  risk of infection : enfeksiyon riski
  Daha az gör

  Risk (n) Preposition Kullanımları

  risk to : ...için risk
  risk of : ... riski, tehlikesi
  at risk from : ... riskinde
  risk for : ... için risk
  put at risk : tehlikeye atmak
  4 Örnek daha
  at risk of : ... riski, tehlikesi altında
  at risk : tehlikede, riskte
  risk from : ...dan kaynaklanan risk
  without risk : risksiz
  Daha az gör